WI-FI LYDPLANKE
Sikkerhetsforholdsregler

Sound Bar Quick Guide

Sikkerhet og forskrifter

15019.png

16457.png

FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.

12917.png

Den blinkende pilen i en trekant varsler brukeren om fare for uisolert farlig spenning inne i produktet. Spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt.

12908.png

Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i veiledningen som følger med produktet.

ADVARSEL:

FORSIKTIG:

FORSIKTIG angående strømledningen

Strømkontakten kobler fra enheten. I tilfelle uhell må strømkontakten være lett tilgjengelig.

Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen for å være sikker på gjeldende krav.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadet eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende del hos et autorisert servicesenter.

Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/ vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.

For modeller som bruker en adapter

Bruk kun AC-adapteren som følger med denne enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skader på produktet og ugyldiggjøre garantien.

For modeller som bruker et batteri

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

FORSIKTIG: Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

For modeller som bruker et innebygd batteri

Produktet må aldri lagres eller transporteres ved trykk under 11,6 kPa og over 15 000 m høyde.

Symboler

12974.png : Vekselstrøm (AC).

0 : Likestrøm (DC).

12964.png : Dette er et utstyr fra klasse II.

1 : Stand-by strømtilstand.

! : Strømmen er slått på.

12955.png : Farespenning.

Før produktfeil rapporteres