ΑΣΥΡΜΑΤΟ SOUNDBAR
Εγκατάσταση

Sound Bar Quick Guide

Σύνδεση του προϊόντος

Μπορείτε να απολαύσετε πλουσιότερο ήχο συνδέοντας τη μπάρα ήχου στο ασύρματο subwoofer.

Αυτόματη σύνδεση του ασύρματου subwoofer

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το ασύρματο subwoofer θα συνδεθεί αυτόματα στη μπάρα ήχου. Συνδέστε τη μπάρα ήχου στο subwoofer με την ακόλουθη σειρά.

 1. a Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ασύρματο subwoofer.
 2. b Τοποθετήστε το συνδεδεμένο με το ασύρματο subwoofer καλώδιο τροφοδοσίας σε μία πρίζα.
 3. c Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον μετασχηματιστή AC.
 4. d Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC στην υποδοχή DC IN (υποδοχή τροφοδοτικού) στο πίσω μέρος του προϊόντος.
 5. e Συνδέστε σε πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας που συνδέεται με τον μετασχηματιστή AC.

12994.png

12985.png

12983.png

 1. f Όταν πραγματοποιηθεί η αυτόματη σύνδεση, θα δείτε το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer να ανάβει με πράσινο χρώμα.

13026.png

13015.png Σημείωση

 • Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών AC ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία και να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.

Έλεγχος της σύνδεσης με το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης εξετάζοντας το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer.

Χρώμα λυχνίας LED

Κατάσταση

Πράσινο που αναβοσβήνει

Σύνδεση σε εξέλιξη

Πράσινο

Συνδέθηκε επιτυχώς

Κόκκινο

Κακή σύνδεση ή το subwoofer βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Σβηστό

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο

Μη αυτόματη σύνδεση του ασύρματου subwoofer

Εάν δείτε ένα κόκκινο LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer, υποδηλώνει ότι η μπάρα ήχου δεν είναι συνδεδεμένη στο subwoofer. Αν συμβαίνει αυτό, συνδέστε τα με την ακόλουθη σειρά.

 1. a Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση6111.png στην μπάρα ήχου για να την απενεργοποιήσετε.
 2. b Πιέστε το κουμπί PAIRING στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer. Εάν το LED στο πίσω μέρος του subwoofer αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα. Αν βλέπετε ακόμη ένα κόκκινο LED στο ασύρματο subwoofer, πιέστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος του subwoofer.

13045.png

13043.png

 1. c Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση6143.png στην μπάρα ήχου για να την ενεργοποιήσετε.
 2. d Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα δείτε το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer να ανάβει με πράσινο χρώμα.

13079.png

13071.png Σημείωση

 • Τοποθετήστε τη μπάρα ήχου όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ασύρματο subwoofer. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ της μπάρας ήχου και του ασύρματου subwoofer, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στην μπάρα ήχου και στο ασύρματο subwoofer.
 • Για την αποφυγή παρεμβολών, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 1m μεταξύ της μπάρας ήχου ή του ασύρματου subwoofer και οποιωνδήποτε περιφερειακών συσκευών οι οποίες δημιουργούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα (π.χ. ασύρματοι δρομολογητές, φούρνοι μικροκυμάτων κ.λπ.).

15527.png