WI-FI LYDPLANKE
Før produktfeil rapporteres

Sound Bar Quick Guide

Feilsøking

Hvis du opplever følgende problemer ved bruk av produktet, utfør flere kontroller, da det ikke kan være feil på dem.

Generelle feil

Problemstilling

Løsning

Produktet fungerer ikke som den skal

 • Trekk ut strømkablene og eksterne enheter som TV, subwoofer eller forsterker fra produktet, og koble dem deretter til på nytt.
 • Etter at produktet tilbakestilles, skal smarttelefonen og Wi-Fi-en kobles på nytt. ([Se Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi på side 24.) (Merk at tidligere produktinnstillinger kan gå tapt.)

Strømmen skrus ikke på

 • Er strømledningen koblet til stikkontakten som den skal?
 • Koble strømledningen riktig til stikkontakten.

Det er ingen lyd

 • Er volumet satt til minimum?
 • Trykk på Volum 5742.png5754.png-knappen på fjernkontrollen og skru opp volumet.
 • Hvis det brukes en ekstern enhet, som en TV-mottaker, bærbar enhet eller Bluetooth-enhet, må volumet til den eksterne enheten justeres.
 • Er dempfunksjonen aktivert?
 • Hvis “MUTE” vises i statusdisplayet, er dempingsfunksjonen slått på. Trykk på Demp5764.png-knappen for å oppheve demping.
 • Er valget av riktig produktfunksjon i henhold til den eksterne enheten som er tilkoblet?
 • Trykk på Funksjon5772.png-knapp og bekreft valg av riktig funksjon.

Subwooferen produserer ikke lyd

 • Er produktet koblet til den trådløse subwooferen på en riktig måte?
 • Hvis LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen blinker grønt eller lyser rødt, betyr det at den er frakoblet. Et grønt lys vises når tilkoblingen er opprettet. Produktet må kobles til den trådløse subwooferen på nytt. ([ Se “Tilkobling av produktet på side 6.)

Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal.

 • Hvis fjernkontrollen vil brukes, må den pekes foran på produktet.
 • Bruk alltid fjernkontrollen innen en avstand på 7 m fra produktet.
 • Skift alltid batteriene med nye, hvis dette kreves.

AUTO POWER-funksjonen virker ikke

 • Sjekk tilkoblingen til eksterne enheter (f.eks. TV-mottaker, bærbar enhet, Bluetooth-enhet).

LG Sound Sync fungerer ikke.

 • Sjekk om LG TV-en støtter LG Sound Sync.
 • Bekreft at TV-en er koblet til produktet med en optisk kabel på riktig måte.
 • Trykk på Innstillinger-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen og sjekk om funksjonen er slått på i [LG Sound Sync].

Produktvolumet er lavt

 • Sjekk følgende og endre innstillinger.
 • Kjør LG Sound Bar-appen, trykk på Innstillinger10521.png -knappen på det første skjermbildet, og endre [DRC] -funksjonen til [Av] på [Sound Settings] -menyen.
 • Når produktet er koblet til en TV, trykk på Innstillinger-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen, velg [Høyttaler]-menyen og endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
 • Hvis produktet har vært koblet til en avspillingsenhet, for eksempel en DVD-spiller eller Blu-ray-spiller, gå til Innstillinger-meny på den tilkoblede enheten. Endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Konfigurer [DRC] til den tilkoblede enheten til [AV].
 • Hvis produktet er i nattetid, skal modusen slås av ved å trykke på Innstillinger5794.png-knappen, Venstre/Høyre og deretter Opp/Ned.

En Bluetooth-enhet kan ikke pares

 • Trykk på Innstillinger-knappen på Bluetooth-enheten og bekreft at Bluetooth er aktivert. Etter aktivering av Bluetooth, skal den slås av og på, og prøv på nytt.
 • Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og Bluetooth-enheten.
 • Bluetooth-sammenkobling (tilkobling) fungerer kanskje ikke som den skal, avhengig av Bluetooth-enhetstypen eller omgivelsene.

Nettverkstilkoblingsfeil

Problemstilling

Løsning

Produktet kan ikke kobles til LG Sound Bar-appen

 • Tilkoblingen er kanskje ikke god når den forstyrres av andre elektriske enheter som bruker radiobølger, som mikrobølgeovner og medisinsk utstyr. Produktet må installeres i en avstand på 1 m fra andre husholdningsapparater.
 • Slå av den trådløse ruteren og slå den på igjen.
 • Sjekk om Wi-Fi-funksjonen på smarttelefonen er slått på. Se Wi-Fi-tilkoblingsstatusen ved å gå til smarttelefonens innstillinger.
 • Bekreft at produktet og smarttelefonen bruker samme Wi-Fi-nettverk.

Produktet kan ikke koble til Wi-Fi-nettverket

 • Har du slått av og på den trådløse ruteren på nytt?
 • Produktet må slås av og på igjen.
 • Har du installert en ny trådløs ruter?
 • Nettverksinnstillingene må konfigureres på nytt. ([ Se “Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi på side 24.)
 • Har du endret innstillingene til den trådløse ruteren?
 • I tilfelle passordet til ruteren inneholder noen spesialtegn (slik som ` ‘ “ + / \ ; : - _ ^ & () <>) eller uttrykksikoner, kan det hende at lydplanken ikke er tilkoblet. Vår anbefaling er å konfigurere et passord med en kombinasjon av engelske bokstaver og tall.
 • Det anbefales å konfigurere sikkerhetstypen for den trådløse ruteren til WPA2.
 • Koble fra ruteren og koble den til etter 10 sekunder. Prøv å koble til etter gjenoppretting av nettverket.
 • Endre den trådløse kanalen på ruteren for å redusere trådløs interferens. (Her finner du informasjon om hvordan å endre den trådløse kanalen til de vanligste ruterne. Se ruterens bruksanvisning for flere detaljer.)
 1. A Skriv inn IP-adressen på smarttelefonen, PC-en eller MAC-en, eller bruk CD-en med installasjonsveiviseren for å kunne logge på siden for konfigurasjon av ruteren. Dette kan kun utføres i tilfelle ruteren er koblet til nettverket via Wi-Fi eller en Ethernet-kabel.
 2. B Finn siden for trådløse innstillinger og endre den trådløse kanalen til 2,4 GHz / 5 GHz-nettverket. I tilfelle «Auto»-kanalen er aktivert, må den deaktivees og en bestemt kanal må konfigureres.
 • Hvis ruterkanalen er 2,4 GHz, 6 kanaler / 11 kanaler
 • Hvis ruterkanalen er 5 GHz, 48 kanaler / 149 kanaler
 1. C Lagre innstillingene og start den trådløse ruteren på nytt.
 • Fjern strømkabelen fra ruteren, vent 5 sekunder og koble til strømkabelen en gang til. Etter at ruteren er helt slått på, skal du prøve å koble den til på nytt.

Appfeil

Problemstilling

Løsning

Appen fungerer ikke på riktig måte

 • Får du en feilmelding når du bruker appen?
 • Bekreft at strømmen til enheten er slått på.
 • Bekreft at appen du ønsker å bruker, støtter operativsystemet til din smarttelefon. Besøk appprodusentens nettsted og bekreft støttede operativsystemer.
 • Bekreft at du har den nyeste versjonen av appen. Søk etter appen i Google Play eller App Store, og se en Oppdater-knapp vises ved siden av den. Trykk på Oppdater-knappen hvis det ikke er den siste versjonen.
 • I tilfelle feilen ikke er løst, må du prøve å koble til ved å bruke en annen smarttelefon som har LG Sound Bar-appen installert.

Problemer med trådløs tilkobling

Problemstilling

Løsning

Det finnes radioforstyrrelser

 • Installer produktet og den trådløse subwooferen så nær hverandre som mulig.
 • Installer aldri produktet på metallmøbler.
 • Den trådløse kommunikasjonen fungerer kanskje ikke som den skal i svake signalområder.

Bluetooth-tilkobling forårsaker en funksjonsfeil eller støy

 • Hører du støy eller mottar du feilmeldinger når Bluetooth brukes?
 • Kroppen din må aldri kontakte mottakeren til Bluetooth-enheten eller produktet.
 • Bluetooth-enheten må aldri installeres på en vegg eller et bortgjemt sted.
 • Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og Bluetooth-enheten.
 • Bluetooth-enheten må alltid installeres i nærheten av produktet.
 • Hvis Bluetooth-enheten finnes for langt fra produktet, kan Bluetooth være frakoblet, eller det kan forekomme funksjonsfeil.
 • Bluetooth-enheten må alltid installeres i en avstand på 1 m fra enheter som bruker samme frekvens som produktet, slik som trådløse rutere, medisinsk utstyr og mikrobølgeovner.

Slå av demo-modus

Problemstilling

Løsning

Fjernkontrollen fungerer ikke

 • Vil teksten på statusdisplayet forbli uendret, selv om Funksjon5854.png-knappen trykkes flere ganger?
 • Ser du kun teksten “DEMO” i statusdisplayet?
 • Demomodus kan aktiveres på produktet. Koble produktets strømkabel og koble den til på nytt.
 • Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, trykk Volum5864.png5876.png-knappen på produktet for å konfigurere volumnivået til 2, og hold inne Funksjon5888.png-knappen i omtrent 5 sekunder. Demomodus er slått av hvis funksjonen som er valgt for øyeblikket vises på statusdisplayet.

Appendiks