WIFI SOUNDBAR
Innan du rapporterar produktfel

Sound Bar Quick Guide

Felsökning

Om du stöter på följande problem när du använder produkten ska du utföra flera kontroller, eftersom de kanske inte är felfunktioner.

Allmänna fel

Problem

Lösning

Enheten fungerar inte som den ska.

 • Koppla bort strömkablarna och alla externa enheter som din tv, subwoofer eller förstärkare från produkten och anslut dem sedan igen.
 • När du har återställt produkten ansluter du din smarta telefon och Wifi igen. ([SeAnslutning med smart telefon via wifi. på sidan 24.) (Tänk på att tidigare produktinställningar kan gå förlorade.)

Strömmen slås inte på.

 • Är strömsladden inkopplad i ett uttag?
 • Anslut kontakten till uttaget.

Inget ljud hörs.

 • Är volymen inställd på miniminivå?
 • Tryck på Volym5750.png5763.png knappen på fjärrkontrollen för att höja ljudvolymen.
 • Om du använder en extern enhet som en digitalbox, bärbar enhet eller Bluetooth-enhet, justera ljudvolymen på den externa enheten.
 • Är den tysta funktionen aktiverad?
 • Om “MUTE” visas på statusdisplayen är tyst-funktionen på. Tryck på Tyst5773.png -knappen för att stänga av ljudet.
 • Är rätt produktfunktion vald enligt den anslutna externa enheten?
 • Tryck på knappen Funktion5781.png för att kontrollera om du valde rätt funktion.

Subwoofern avger inget ljud

 • Är produkten korrekt ansluten till den trådlösa subwoofern?
 • Om lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern blinkar grönt eller lyser rött betyder det att den inte är ansluten. Om anslutning har upprättats kommer ett grönt ljus att visas. Återanslut produkten till den trådlösa subwoofern. ([ Se “Ansluta produkten på sidan 6.)

Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.

 • När du använder fjärrkontrollen ska du rikta den mot produktens framsida.
 • Använd fjärrkontrollen inom en radie av 7 m från produkten.
 • Byt ut batterierna mot nya vid behov.

AUTO POWER-funktionen fungerar inte.

 • Kontrollera anslutningen till externa enheter (t.ex. digitalbox, bärbar enhet, Bluetooth-enhet).

LG Sound Sync fungerar inte

 • Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync.
 • Kontrollera om tv:n är korrekt ansluten till produkten via en optisk kabel.
 • Tryck på knappen Inställningar på tv:ns fjärrkontroll för att kontrollera om funktionen är påslagen i [LG Sound Sync].

Produktens ljudvolym är låg

 • Kontrollera följande och ändra inställningarna därefter.
 • Kör LG Sound Bar app och klicka på knappen Inställningar10821.png på den första skärmen och ändra [DRC] funktionen till [Av] i menyn [Sound Settings].
 • När produkten är ansluten till en tv, tryck på knappen inställningar på tv:ns fjärrkontroll, välj [Högtalare]-menyn och ändra inställningen för [Digital ljudutgång] från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM].
 • Om produkten är ansluten till en uppspelningsenhet som en DVD-spelare eller Blu-ray-skivspelare, gå till den anslutna enhetens inställningsmeny. Ändra inställningen [Digital Sound Output] från [PCM] till [PRIMÄRT GENOMGÅNG] eller [BITSTREAM]. Ställ [DRC] för den anslutna enheten till [OFF].
 • Om produktens Night Time-läge är på stänger du av det genom att trycka på knappen Inställningar5803.png och vänster/höger och sedan Upp/Ner.

En Bluetooth-enhet kan inte paras

 • Tryck på knappen Inställningar på Bluetooth-enhet och kontrollera om Bluetooth-funktionen är aktiverad. Om Bluetooth är aktiverad, stäng av och sätt på den och försök sedan igen.
 • Ta bort eventuella hinder mellan produkten och Bluetooth-enheten.
 • Bluetooth parning (anslutning) kanske inte fungerar korrekt beroende på typ av Bluetooth-enhet eller den omgivande miljön.

Anslutningsfel till nätverk

Problem

Lösning

Produkten kan inte anslutas till LG Sound Bar

 • Anslutningen kanske inte är smidig när den störs av andra elektriska apparater som använder radiovågor, såsom mikrovågsugnar och medicinsk utrustning. Installera produkten 1 m från andra hushållsapparater.
 • Stäng av din trådlösa router och slå på den igen.
 • Kontrollera om din smarta telefons wifi-funktion är påslagen. Du kan kontrollera wifi-anslutningens status i din smarta telefons inställningar.
 • Kontrollera om produkten och den smarta telefonen är anslutna till samma wifi-nätverk.

Produkten ansluter inte till wifi-nätverket

 • Stängde du av den trådlösa routern och slog på den igen?
 • Stäng av produkten och slå sedan på den igen.
 • Har du installerat en ny trådlös router?
 • Du måste konfigurera om nätverksinställningarna för produkten. ([ Se “Anslutning med smart telefon via wifi. på sidan 24.)
 • Har du ändrat inställningarna för den trådlösa routern?
 • Om routerns lösenord innehåller några specialtecken (som ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) eller uttryckssymboler, kanske soundbaren inte kan anslutas. Det rekommenderas att ställa in ett lösenord med en kombination av engelska bokstäver och siffror.
 • Det rekommenderas att ställa in säkerhetstypen för den trådlösa routern till WPA2.
 • Koppla från routern och koppla in den efter 10 sekunder. Försök sedan ansluta efter nätverksåterställning.
 • Att ändra den trådlösa kanalen på din router kan hjälpa till att minska trådlösa störningar. (Så här ändrar du den trådlösa kanalen för de vanligaste routrarna. För den exakta informationen, se din routers bruksanvisning.)
 1. A Ange IP-adressen på din smarta telefon, PC eller MAC, eller använd installationsguidens CD för att logga in på routerns inställningssida. Detta kan endast göras när routern är ansluten till nätverket via wifi eller en Ethernet-kabel.
 2. B Hitta sidan för trådlösa inställningar och ändra den trådlösa kanalen för ditt 2,4 GHz/5 GHz-nätverk. Om ”Auto”-kanalen är aktiverad, inaktivera den och ställ in en specifik kanal.
 • Om routerkanalen är 2,4 GHz, 6 ch/11 ch
 • Om routerkanalen är 5 GHz, 48 ch/149 ch
 1. C Spara inställningarna och starta om den trådlösa routern.
 • Ta bort strömkabeln från routern, vänta 5 sekunder och anslut strömkabeln igen. När routern är helt påslagen försöker du ansluta den igen.

Appfel

Problem

Lösning

Appen fungerar inte korrekt

 • Får du ett fel när appen körs?
 • Kontrollera om strömmen till enheten är påslagen.
 • Kontrollera om appen du vill köra stöder operativsystemet på din smarta telefon. Du kan besöka apptillverkarens webbplats för att bekräfta operativsystem som stöds.
 • Kontrollera om du har den senaste versionen av appen. Sök efter appen i Google Play eller App Store och kontrollera om en Uppdaterings knapp visas bredvid den. Om det inte är den senaste versionen, tryck på knappen Uppdatering.
 • Om felet inte är löst ännu, försök att ansluta med en annan smart telefon med LG Sound Bar-appen installerad.

Problem med trådlös anslutning

Problem

Lösning

Det finns radiostörning

 • Installera produkten och den trådlösa subwoofern så nära varandra som möjligt.
 • Installera inte produkten på metallmöbler.
 • Trådlös kommunikation kanske inte fungerar korrekt i svaga signalområden.

Bluetooth-anslutningen orsakar funktionsfel eller avger brus

 • Hör du brus eller upplever funktionsfel vid användning Bluetooth?
 • Låt inte någon del av din kropp komma i kontakt med Bluetooth-enhetens transceiver eller produkten.
 • Installera inte Bluetooth-enheten på en vägg eller på en avskild plats.
 • Ta bort eventuella hinder mellan produkten och Bluetooth-enheten.
 • Installera Bluetooth-enheten nära produkten.
 • När Bluetooth-enheten är för långt från produkten, kan Bluetooth bli bortkopplad eller funktionsfel kan uppstå.
 • Installera Bluetooth-enheten 1 m från enheter som använder samma frekvens som produkten, såsom trådlösa routrar, medicinsk utrustning och mikrovågsugnar.

Stänga av demoläget

Problem

Lösning

Fjärrkontrollen fungerar inte.

 • Förblir texten på statusdisplayen oförändrad, även om du trycker på knappen Funktion5863.png flera gånger?
 • Ser du bara texten “DEMO” i statusdisplayen?
 • Demoläget kan vara aktiverat på produkten. Koppla ur produktens strömkabel och anslut den igen.
 • Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar, tryck på knappen Volym5874.png5885.png på produkten för att ställa in volymnivån till 2, tryck sedan på och håll ner knappen Funktion5897.png i cirka 5 sekunder. Om den aktuella valda funktionen visas på statusdisplayen betyder det att demo-läget har stängts av.

Bilaga