ΑΣΥΡΜΑΤΟ SOUNDBAR
Πριν από αναφορά δυσλειτουργίας του προϊόντος

Sound Bar Quick Guide

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, διεξάγετε αρκετούς ελέγχους, καθώς ενδέχεται να μην πρόκειται για δυσλειτουργίες.

Γενικά σφάλματα

Πρόβλημα

Λύση

Το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά

 • Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τυχόν εξωτερικές συσκευές, όπως την τηλεόρασή σας, το subwoofer ή τον ενισχυτή από το προϊόν και στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά.

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

 • Είναι το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα;
 • Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σωστά στην πρίζα.

Δεν υπάρχει ήχος

 • Έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στο ελάχιστο;
 • Πιέστε το κουμπί Ένταση ήχου5744.png5756.png στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ένταση ήχου.
 • Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή, όπως αποκωδικοποιητή, φορητή συσκευή ή συσκευή Bluetooth, προσαρμόστε την ένταση της εξωτερικής συσκευής.
 • Έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση;
 • Εάν η ένδειξη “MUTE” εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, η σίγαση είναι ενεργοποιημένη. Πιέστε το κουμπί Σίγαση5766.png για αναίρεση της σίγασης.
 • Είναι επιλεγμένη η σωστή λειτουργία προϊόντος ανάλογα με τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή;
 • Πιέστε το κουμπί Λειτουργία5774.png για να ελέγξετε αν επιλέξατε τη σωστή λειτουργία.

Το subwoofer δεν παράγει ήχο

 • Το προϊόν είναι σωστά συνδεδεμένο στο ασύρματο subwoofer;
 • Εάν το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα ή είναι κόκκινο, σημαίνει ότι δεν είναι συνδεδεμένο. Εάν έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανίζεται ένα πράσινο φως. Συνδέστε ξανά το προϊόν στο ασύρματο subwoofer. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του προϊόντος" στη σελίδα 6.)

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά

 • Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς το πρόσθιο μέρος του προϊόντος.
 • Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός ακτίνας 7 μέτρων από το προϊόν.
 • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες, όπως απαιτείται.

Η λειτουργία Αυτόματης Ενεργοποίησης δεν εκτελείται

 • Ελέγξτε τη σύνδεση με τις εξωτερικές συσκευές (π.χ. αποκωδικοποιητής, φορητή συσκευή, συσκευή Bluetooth).

Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί

 • Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία LG Sound Sync.
 • Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν μέσω οπτικού καλωδίου.
 • Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στο [LG Sound Sync].

Η ένταση ήχου του προϊόντος είναι χαμηλή

 • Ελέγξτε τα ακόλουθα και αλλάξτε τις ρυθμίσεις αναλόγως.
 • Εκτελέστε την εφαρμογή LG Sound Bar, πατήστε το πλήκτρο Ρυθμίσεις15890.png στην αρχική οθόνη και αλλάξτε τη λειτουργία [DRC] σε [Απενεργοποίηση] στο μενού [Sound Settings].
 • Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση, πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, επιλέξτε το μενού [Ηχείο] και αλλάξτε τη ρύθμιση [Έξοδος ψηφιακού ήχου] από [PCM] σε [AUTO] ή [BITSTREAM].
 • Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε συσκευή αναπαραγωγής, όπως αναπαραγωγής DVD ή Blu-ray, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις της συνδεδεμένης συσκευής. Αλλάξτε τη ρύθμιση [Ψηφιακή έξοδος ήχου] από [PCM] σε [ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ] ή [BITSTREAM]. Θέστε το [DRC] της συνδεδεμένης συσκευής σε [OFF].
 • Εάν η λειτουργία Νυκτερινής ώρας του προϊόντος είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την πατώντας τα κουμπιά Ρυθμίσεις5796.png και Αριστερά / Δεξιά και κατόπιν Επάνω / Κάτω.

Το προϊόν δεν αναγνωρίζει μια συσκευή αποθήκευσης USB

 • Το προϊόν ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη μορφή αρχείου της συσκευής αποθήκευσης USB. Διαμορφώστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και συνδέστε την ξανά. Κατά τη διαμόρφωση, ανατρέξτε στις μορφές συσκευής αποθήκευσης USB που υποστηρίζονται από το προϊόν και επιλέξτε μια κατάλληλη μορφή αρχείου. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB" στη σελίδα 41.)

Δεν είναι δυνατή η σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth

 • Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις στη συσκευή Bluetooth και ελέγξτε αν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. Εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την και κατόπιν δοκιμάστε ξανά.
 • Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και της συσκευής Bluetooth.
 • Η σύζευξη (σύνδεση) Bluetooth ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth ή τον περιβάλλοντα χώρο.

Προβλήματα στην ασύρματη σύνδεση

Πρόβλημα

Λύση

Παρουσιάζεται παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων

 • Εγκαταστήστε το προϊόν και το ασύρματο subwoofer όσο το δυνατόν πιο κοντά το ένα στο άλλο.
 • Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μεταλλικά έπιπλα.
 • Η ασύρματη επικοινωνία ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε περιοχές με αδύναμο σήμα.

Η σύνδεση Bluetooth προκαλεί δυσλειτουργία ή παράγει θόρυβο

 • Ακούτε θόρυβο ή αντιμετωπίζετε δυσλειτουργίες όταν χρησιμοποιείτε Bluetooth;
 • Μην αφήνετε κανένα μέρος του σώματός σας να έρθει σε επαφή με τον πομποδέκτη της συσκευής Bluetooth ή του προϊόντος.
 • Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή Bluetooth σε τοίχο ή σε απομονωμένο σημείο.
 • Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και της συσκευής Bluetooth.
 • Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth κοντά στο προϊόν.
 • Όταν η συσκευή Bluetooth είναι πολύ μακριά από το προϊόν, το Bluetooth ενδέχεται να αποσυνδεθεί ή να εκδηλωθούν δυσλειτουργίες.
 • Εγκαταστήστε τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση 1m από συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα με το προϊόν, όπως ασύρματους δρομολογητές, ιατρικό εξοπλισμό και φούρνους μικροκυμάτων.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης

Πρόβλημα

Λύση

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

 • Το κείμενο στην οθόνη ένδειξης κατάστασης παραμένει αμετάβλητο, ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί Λειτουργία5856.png αρκετές φορές;
 • Βλέπετε μόνο το κείμενο “DEMO” στην οθόνη ένδειξης κατάστασης;
 • Η λειτουργία επίδειξης ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένη στο προϊόν. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος και συνδέστε το ξανά.
 • Εάν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, πιέστε το κουμπί Ένταση ήχου5867.png5878.png στο προϊόν για να ορίσετε το επίπεδο έντασης στο 2, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Λειτουργία5890.png για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Εάν η τρέχουσα, επιλεγμένη λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία επίδειξης έχει απενεργοποιηθεί.

Παράρτημα