ΑΣΥΡΜΑΤΟ SOUNDBAR
Εξερεύνηση του προϊόντος

Sound Bar Quick Guide

Πρόσθιο μέρος

13295.png

a

Ενεργοποίηση 4825.png

Αυτό ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το προϊόν.

Λειτουργία 4857.png

Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ή μορφή εισόδου.

  • OPT/HDMI ARC: Συνδέει το προϊόν σε μία τηλεόραση που υποστηρίζει οπτικό καλώδιο, ARC, E-ARC ή LG Sound Sync
  • BT: Συνδέει το προϊόν μέσω Bluetooth
  • LG TV: Συνδέει το προϊόν με τηλεόραση που υποστηρίζει το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG Sound Sync (ασύρματο)
  • HDMI: Συνδέει το προϊόν σε μία θύρα εισόδου HDMI
  • USB: Συνδέει το προϊόν σε μία συσκευή αποθήκευσης USB

Ένταση ήχου 4883.png4898.png

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

Σύζευξη Bluetooth 4923.png

Σας επιτρέπει να κάνετε ζεύξη της συσκευής σας Bluetooth, όπως ενός smartphone, με αυτό το προϊόν για τρία λεπτά. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μέσω Bluetooth στη σελίδα 36.)

Επιτρέπει τη ζεύξη της LG τηλεόρασής σας με αυτό το προϊόν για τρία λεπτά. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση με το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG Sound Sync (ασύρματο) στη σελίδα 30.)

b

Δέκτης τηλεχειριστηρίου

Λαμβάνει ασύρματα σήματα από το τηλεχειριστήριο.

c

Οθόνη ένδειξης κατάστασης

Επιλογές όπως λειτουργία εισόδου και ένταση ήχου εμφανίζονται ως κείμενο.

  • Η οθόνη κατάστασης μπορεί να ρυθμιστεί ως αυτόματη, ενεργοποιημένη και απενεργοποιημένη. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση Οθόνης στη σελίδα 26.)

13376.png

13366.png Σημείωση

  • Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα αν περάσουν 15 λεπτά χωρίς σήμα εισόδου από εξωτερική συσκευή.