BEŽIČNI KOMPAKTNI KOMPLET ZVUČNIKA
Prije prijavljivanja kvara proizvoda

Sound Bar Quick Guide

Rješavanje problema

Ako tokom upotrebe proizvoda naiđete na sljedeće probleme, obavite nekoliko provjera jer to možda neće biti kvarovi.

Opće greške

Problem

Rješenje

Proizvod ne radi ispravno

 • Iskopčajte kablove za napajanje i sve vanjske uređaje kao što su televizor, subwoofer ili pojačalo iz proizvoda, a zatim ih ponovo prikopčajte.

Napajanje se ne uključuje

 • Da li je kabl za napajanje ispravno uključen u utičnicu?
 • Ispravno uključite kabl za napajanje u utičnicu.

Nema zvuka

 • Da li je jačina zvuka postavljena na najmanju?
 • Pritisnite dugme za Glasnoću5745.png5757.png na daljinskom upravljaču da biste povećali glasnoću.
 • Ako koristite vanjski uređaj kao što je upravljačka kutija televizora, prenosni uređaj, ili Bluetooth uređaj, podesite glasnoću vanjskog uređaja.
 • Da li je aktivirana funkcija isključivanja zvuka?
 • Ako se na ekranu statusa pojavi „MUTE“, funkcija isključivanja zvuka je uključena. Pritisnite dugme za Isključivanje zvuka5767.png da biste uključili zvuk.
 • Da li je odabrana ispravna funkcija proizvoda prema spojenom vanjskom uređaju?
 • Pritisnite Funkcijsko5775.png dugme da biste provjerili da li ste odabrali ispravnu funkciju.

Subwoofer ne proizvodi zvuk

 • Da li je proizvod pravilno povezan na bežični subwoofer?
 • Ako LED lampica na pozadini bežičnog subwoofera treperi zeleno ili svijetli crveno, to znači da nije povezan. Ako je veza uspostavljena, pojavit će se zeleno svjetlo. Ponovo spojite proizvod na bežični subwoofer. ([ Pogledajte dio „Povezivanje proizvoda na stranici 6.)

Daljinski upravljač ne radi ispravno

 • Kada koristite daljinski upravljač, usmjerite ga na prednju stranu proizvoda.
 • Daljinski upravljač koristite u radijusu od 7 m od proizvoda.
 • Po potrebi zamijenite baterije novim.

Funkcija Automatskog napajanja ne radi

 • Provjerite vezu s vanjskim uređajima (npr. upravljačka kutija televizora, prenosni uređaj, Bluetooth uređaj).

LG Sound Sync ne radi

 • Provjerite da li vaš TV podržava LG Sound Sync.
 • Provjerite da li je televizor pravilno povezan s proizvodom putem optičkog kabla.
 • Pritisnite dugme Postavke na daljinskom upravljaču televizora da biste provjerili da li je funkcija uključena u [LG Sound Sync].

Glasnoća zvuka je niska

 • Provjerite sljedeće i u skladu s tim promijenite postavke.
 • Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar, dodirnite dugme Postavke15720.png na prvom ekranu i promijenite funkciju [DRC] u [Isključeno] u izborniku [Sound Settings].
 • Kada je proizvod povezan na TV, pritisnite dugme Postavke na daljinskom upravljaču televizora, odaberite meni [Zvučnik], i promijenite postavku [Digitalni zvučni izlaz] sa [PCM] na [AUTOMATSKO] ili [BITSTREAM].
 • Ako je proizvod povezan na uređaj za reprodukciju, kao što je DVD plejer ili Blu-ray plejer, idite na meni Postavke povezanog uređaja. Promijenite postavku [Digitalni zvučni izlaz] sa [PCM] na [PRIMARNI PROLAZ SIGNALA] ili [BITSTREAM]. Postavite [DRC] povezanog uređaja na [ISKLJUČENO].
 • Ako je na proizvodu uključen Noćni režim rada, isključite ga pritiskom na dugme Postavke5797.png i Lijevo/Desno a zatim na Gore/Dolje.

Proizvod ne prepoznaje USB uređaj za pohranu podataka

 • Proizvod možda ne podržava format datoteke USB uređaja za pohranu podataka. Formatirajte USB uređaj za pohranu podataka i ponovo ga povežite. Pri formatiranju pogledajte formate USB uređaja za pohranu podataka koje podržava proizvod i odaberite odgovarajući format datoteke. ([ Pogledajte dio „Povezivanje s USB uređajem za pohranu podataka na stranici 41.)

Bluetooth uređaj ne može biti uparen

 • Pritisnite dugme Postavke na Bluetooth uređaju i provjerite da li je omogućena Bluetooth funkcija. Ako je Bluetooth funkcija omogućena, isključite je i uključite, a zatim pokušajte ponovo.
 • Uklonite sve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja.
 • Bluetooth uparivanje (povezivanje) možda neće ispravno raditi u zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja ili okruženja.

Greške kod bežične veze

Problem

Rješenje

Postoje radio smetnje

 • Instalirajte proizvod i bežični subwoofer što moguće bliže jedan drugom.
 • Ne postavljajte proizvod na metalni namještaj.
 • Bežična komunikacija možda neće raditi ispravno u područjima sa slabim signalom.

Bluetooth veza uzrokuje smetnje u radu ili pravi šumove

 • Da li čujete šumove ili se dešavaju smetnje u radu kada koristi Bluetooth?
 • Ne dozvolite da bilo koji dio vašeg tijela dođe u kontakt s primopredajnikom Bluetooth uređaja ili proizvoda.
 • Nemojte instalirati Bluetooth uređaj na zid ili na izolovanom mjestu.
 • Uklonite sve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja.
 • Instalirajte Bluetooth uređaj u blizini proizvoda.
 • Kada je Bluetooth uređaj predaleko od proizvoda, Bluetooth se može isključiti ili može doći do smetnji u radu.
 • Instalirajte Bluetooth uređaj na udaljenosti od 1 m od uređaja koji koriste istu frekvenciju kao proizvod, kao što su bežični ruteri, medicinska oprema i mikrovalne pećnice.

Isključivanje Demo načina rada

Problem

Rješenje

Daljinski upravljač ne radi

 • Ostaje li tekst na ekranu statusa nepromijenjen, čak i ako nekoliko puta pritisnete Funkcijsko5857.png dugme?
 • Da li na ekranu statusa vidite samo tekst „DEMO“?
 • Demo način rada može biti aktiviran na proizvodu. Isključite kabl za napajanje proizvoda i ponovo ga uključite.
 • Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, pritisnite dugme za Glasnoću5868.png5879.png na proizvodu da biste glasnoću postavili na nivo 2, a zatim pritisnite i zadržite Funkcijsko5891.png dugme na oko 5 sekundi. Ako se trenutno odabrana funkcija pojavi na ekranu statusa, to znači da je demo način rada isključen.

Dodatak