Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
Sigurnosne mjere predostrožnosti

Sound Bar Quick Guide

Sigurnosne i regulatorne upute

15693.png

17203.png

OPREZ: RADI SMANJIVANJA RIZIKA OD STRUJNOG UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.

13288.png

Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trokutu predstavlja upozorenje korisniku na postojanje neizoliranih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu biti pod naponom i predstavljati opasnost od strujnog udara osobama koje ih dodiruju.

13278.png

Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji priloženoj uz proizvod.

UPOZORENJE:

OPREZ:

OPREZ pri rukovanju kabelom za napajanje

Utikač za struju je uređaj za isključivanje. U slučaju nužde, utikač za struju mora biti lako dostupan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama u ovom priručniku za uporabu radi provjere trenutnih zahtjeva.

Nemojte preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabeli, izlizane ili oštećene naponske žice ili s oštećenom izolacijom su opasne. Bilo koje od ovih stanja može uzrokovati strujni udar ili požar. Povremeno pregledajte kabel vašeg uređaja, i ukoliko izgleda oštećen ili izlizan, iskopčajte ga, prestanite koristiti uređaj, i zamijenite ga odgovarajućim zamjenskim kabelom u ovlaštenom servisu.

Kabel za napajanje zaštitite od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao što je uvijanje, prelamanje, stiskanje, zatvaranje vratima ili gaženje. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice, te na mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.

Za modele koji koriste prilagodnik

Upotrebljavajte samo prilagodnik za izmjeničnu struju isporučen uz ovaj uređaj. Ne upotrebljavajte napajanje drugog uređaja ili proizvođača. Upotreba bilo kojega drugog kabela za napajanje ili samog napajanja može prouzročiti oštećenja na uređaju i poništiti jamstvo.

Za modele koji koriste bateriju

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.

Za modele koji koriste ugrađenu bateriju

Nemojte skladištiti ili transportirati pod tlakom nižim od 11,6 kPa i na visini iznad 15.000 m.

Simboli

13354.png : Izmjenična struja (AC).

0 : Istosmjerna struja (DC).

13345.png : Ovo je oprema klase II.

1 : Stanje napajanja u stanju mirovanja.

! : Napajanje je uključeno.

13333.png : Opasan napon.

Prije prijavljivanja kvara na proizvodu