LISTWA GŁOŚNIKOWA Z OBSŁUGĄ WI-FI
Zanim zgłosisz usterkę urządzenia

Sound Bar Quick Guide

Rozwiązywanie problemów

W przypadku zaobserwowania następujących problemów z eksploatacją urządzenia wykonaj kilka testów, ponieważ nie muszą to być usterki.

Błędy ogólne

Problemy

Rozwiązanie

Urządzenie nie działa poprawnie.

 • Odłącz kable zasilające i wszelkie urządzenia zewnętrzne takie jak telewizor, subwoofer czy wzmacniacz od urządzenia i podłącz ponownie.
 • Po zresetowaniu urządzenia połącz je ponownie ze smartfonem i siecią Wi-Fi. ([Patrz Łączenie ze smartfonem przez Wi-Fi na stronie 24). (Pamiętaj, że poprzednie ustawienia urządzenia mogą zostać utracone.)

Zasilanie się nie włącza.

 • Czy przewód zasilający jest poprawnie podłączony do gniazdka?
 • Podłącz poprawnie wtyczkę zasilania do gniazdka.

Nie ma dźwięku.

 • Czy głośność jest ustawiona na minimum?
 • Naciśnij przycisk głośności5748.png5761.png na pilocie, aby zwiększyć głośność.
 • Jeśli używasz urządzenia zewnętrznego takiego jak dekoder STB (set-top box), urządzenia przenośnego czy urządzenia Bluetooth dostosuj głośność urządzenia zewnętrznego.
 • Czy funkcja wyciszenia jest włączona?
 • Jeśli na wyświetlaczu statusu wyświetlony jest komunikat „MUTE”, włączona jest funkcja wyciszenia. Aby ją wyłączyć, naciśnij przycisk wyciszenia5771.png.
 • Czy wybrano funkcję urządzenia odpowiednią dla podłączonego urządzenia zewnętrznego?
 • Naciśnij przycisk funkcji5779.png, aby sprawdzić, czy wybrano odpowiednią funkcję.

Subwoofer nie emituje dźwięku

 • Czy urządzenie jest poprawnie podłączone do bezprzewodowego subwoofera?
 • Jeśli dioda LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera miga na zielono albo świeci się na czerwono, subwoofer nie jest połączony. Jeśli nawiązane jest połączenie zapali się zielona dioda. Podłącz urządzenie do bezprzewodowego subwoofera ponownie. ([ Patrz „Łączenie urządzenia na stronie 6).

Pilot nie działa poprawnie

 • Pilota należy skierować do przedniej części urządzenia.
 • Używaj pilota w promieniu 7 metrów od urządzenia.
 • W razie potrzeby wymieniaj baterie na nowe.

Nie działa funkcja Auto Power

 • Sprawdź połączenie z urządzeniami zewnętrznymi (np. dekoderem STB, urządzeniem przenośnym, urządzeniem Bluetooth).

Nie działa funkcja LG Sound Sync

 • Sprawdź, czy telewizor obsługuje funkcję LG Sound Sync.
 • Sprawdź, czy telewizor jest poprawnie połączony z urządzeniem kablem optycznym.
 • Naciśnij przycisk ustawień na pilocie telewizora, aby sprawdzić, czy funkcja jest włączona w [LG Sound Sync].

Głośność urządzenia jest niska

 • Sprawdź poniższe i odpowiednio zmień ustawienia.
 • Uruchom aplikację LG Sound Bar, dotknij przycisku Ustawienia10614.png na pierwszym ekranie i zmień funkcję [DRC] na [Off] (Wył.) w menu [Sound Settings] (Ustawienia dźwięku).
 • Jeśli urządzenie jest podłączone do telewizora, naciśnij przycisk ustawień na pilocie telewizora, wybierz menu [Speaker (Głośnik)] i zmień ustawienie [Digital Sound Output] z [PCM] na [AUTO] albo [BITSTREAM].
 • Jeśli urządzenie jest podłączone do odtwarzacza, np. DVD albo Blu-ray, przejdź do menu ustawień podłączonego urządzenia. Zmień wartość opcji [Digital Sound Output] z [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] albo [BITSTREAM]. Ustaw wartość ustawienia [DRC] podłączonego urządzenia na [WYŁ.].
 • Jeśli włączony jest tryb ciszy nocnej urządzenia, wyłącz go naciskając przycisk ustawień5801.png i przycisk lewo/prawo, a następnie góra/dół.

Urządzenie nie rozpoznanie urządzenia pamięci USB

 • Urządzenie może nie obsługiwać formatu plików urządzenia pamięci USB. Sformatuj urządzenie pamięci USB i podłącz ponownie. Podczas formatowania sprawdź formaty urządzeń pamięci USB obsługiwane przez urządzenie i wybierz odpowiedni format plików. ([ Patrz „Łączenie z urządzeniem pamięci USB na stronie 52).

Nie można sparować urządzenia Bluetooth

 • Naciśnij przycisk ustawień urządzenia Bluetooth i sprawdź, czy włączona jest funkcja Bluetooth. Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona, wyłącz ją i spróbuj ponownie.
 • Usuń wszelkie przeszkody znajdujące się pomiędzy urządzeniem a urządzeniem Bluetooth.
 • Parowanie (łączenie) przez Bluetooth może nie działać poprawnie w zależności od rodzaju urządzenia Bluetooth albo otoczenia.

Błędy połączenia sieciowego

Problemy

Rozwiązanie

Nie można połączyć urządzenia z aplikacją LG Sound Bar

 • Połączenie może być zakłócane przez inne urządzenia elektryczne wykorzystujące fale radiowe, np. kuchenki mikrofalowe i sprzęt medyczny. Urządzenie należy montować w odległości 1 m od innych urządzeń domowych.
 • Wyłącz router bezprzewodowy i włącz ponownie.
 • Sprawdź, czy funkcja Wi-Fi smartfonu jest włączona. Możesz sprawdzić stan połączenia Wi-Fi w ustawieniach smartfonu.
 • Sprawdź, czy urządzenie i smartfon są połączoną z tą samą siecią Wi-Fi.

Urządzenie nie łączy się z siecią Wi-Fi

 • Czy router bezprzewodowy został wyłączony i włączony ponownie?
 • Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
 • Czy zainstalowany został nowy router bezprzewodowy?
 • Konieczne będzie ponowne skonfigurowanie ustawień urządzenia. ([ Patrz „Łączenie ze smartfonem przez Wi-Fi na stronie 24).
 • Czy zmieniono ustawienia bezprzewodowego routera?
 • Jeśli hasło routera zawiera jakiekolwiek znaki specjalne (np. ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) lub emotikony, połączenie z listwą dźwiękową może nie być możliwe. Zaleca się ustawienie hasła składającego się z kombinacji liter angielskich i cyfr.
 • Zaleca się ustawienie dla routera bezprzewodowego typu zabezpieczenia WPA2.
 • Odłącz router i podłącz go ponownie po 10 sekundach. Następnie spróbuj nawiązać połączenie po przywróceniu połączenia z siecią.
 • Zmiana kanału bezprzewodowego w routerze może pomóc zredukować zakłócenia bezprzewodowe. (Oto jak zmienić kanał bezprzewodowy w najpopularniejszych routerach. Aby uzyskać precyzyjne szczegóły, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera).
 1. A Wprowadź adres IP w smartfonie, na komputerze lub urządzeniu MAC, lub skorzystaj z płyty CD z kreatorem konfiguracji, aby logować się na stronie konfiguracji routera. Jest to możliwe tylko w przypadku połączenia routera z siecią za pośrednictwem Wi-Fi lub przewodu sieci Ethernet.
 2. B Znajdź stronę z ustawieniami bezprzewodowymi i zmień kanał bezprzewodowy sieci 2,4 GHz/5 GHz. Jeśli włączono kanał „Autom.”, wyłącz go i skonfiguruj określony kanał.
 • Jeśli kanał routera to 2,4 GHz, 6 ch / 11 ch
 • Jeśli kanał routera to 5 GHz, 48 ch / 149 ch
 1. C Zapisz ustawienia i uruchom bezprzewodowy router ponownie.
 • Odłącz kabel zasilający od routera, poczekaj 5 sekund i podłącz go ponownie. Po całkowitym włączeniu routera spróbuj nawiązać ponowne połączenie.

Błędy aplikacji

Problemy

Rozwiązanie

Aplikacja nie działa poprawnie

 • Czy podczas uruchamiania aplikacji został zgłoszony błąd?
 • Sprawdź, czy zasilanie urządzenia jest włączone.
 • Sprawdź, czy aplikacja, którą chcesz uruchomić obsługuje system operacyjny smartfonu. Możesz odwiedzić stronę producenta aplikacji, aby sprawdzić obsługiwane systemy.
 • Sprawdź, czy masz najnowszą wersję aplikacji. Wyszukaj aplikację w Google Play albo App Store i sprawdź, czy dostępny jest przycisk Aktualizuj. Jeśli nie jest to najnowsza wersja, dotknij przycisku Aktualizuj.
 • Jeśli to nie pomoże w naprawieniu błędu, spróbuj nawiązać połączenie przy użyciu innego smartfonu z zainstalowaną aplikacją LG Sound Bar.

Problemy z połączeniem sieciowym

Problemy

Rozwiązanie

Występują zakłócenia radiowe

 • Umieść urządzenie i bezprzewodowy subwoofer jak najbliżej siebie.
 • Nie umieszczaj urządzenia na meblach z metalu.
 • Komunikacja bezprzewodowa może nie działać poprawnie w miejscach o słabym sygnale.

Połączenie Bluetooth powoduje usterki albo szumy

 • Czy podczas używania funkcji Bluetooth słyszalne są szumy albo występują usterki?
 • Nie pozwalaj na kontakt żadnej części ciała nadajnika/odbiornika urządzenia Bluetooth albo zestawu.
 • Nie instaluj urządzenia Bluetooth na ścianie ani w oddalonym miejscu.
 • Usuń wszelkie przeszkody znajdujące się pomiędzy urządzeniem a urządzeniem Bluetooth.
 • Urządzenie Bluetooth umieść blisko urządzenia.
 • Gdy urządzenie Bluetooth znajduje się zbyt daleko od urządzenia, połączenie Bluetooth może zostać przerwane lub mogą wystąpić usterki.
 • Umieść urządzenie Bluetooth w odległości 1 m od urządzenia wykorzystującego tę samą częstotliwość, np. routera bezprzewodowego, sprzętu medycznego czy kuchenki mikrofalowe.

Wyłączanie trybu demonstracyjnego

Problemy

Rozwiązanie

Pilot nie działa poprawnie

 • Czy komunikat na wyświetlaczu statusu nie zmienia się pomimo kilkukrotnego naciskania przycisku funkcji5861.png?
 • Czy na wyświetlaczu statusu widoczny jest jedynie komunikat „DEMO”?
 • Urządzenie może być w trybie demonstracyjnym. Odłącz i podłącz ponownie kabel zasilania urządzenia.
 • Jeśli pilot nadal nie działa, naciskaj przycisk głośności5872.png5883.png na urządzeniu, aby ustawić głośność na poziomie 2, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji5895.png przez ok. 5 sekund. Jeśli wybrana funkcja wyświetlana jest na wyświetlaczu statusu, oznacza to, że tryb demonstracyjny został wyłączony.

Dodatek