Wi-Fi SOUND BAR
Bezpečnostní opatření

Sound Bar Quick Guide

Bezpečnost a předpisy

15300.png

16729.png

UPOZORNĚNÍ: NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL), SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.

12846.png

Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí ve skříni výrobku, které je dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

12837.png

V průvodní dokumentaci dodávané se zařízením symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro provoz a údržbu (servis).

VÝSTRAHA:

UPOZORNĚNÍ:

VÝSTRAHA týkající se napájecí šňůry

Elektrická zástrčka představuje odpojovací zařízení. Elektrická zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro případ nouzového vypnutí.

Některé z aktuálních požadavků najdete na stránce s technickými údaji v této příručce pro uživatele.

Napájecí zásuvky nepřetěžujte. Přetížené, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužovaní šňůry, roztřepené síťové šňůry nebo poškozená či popraskaná izolace vodičů představují nebezpečí. Všechny tyto skutečnosti mohou mít za následek vznik požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru vašeho zařízení, a pokud její vzhled vykazuje poškození nebo zhoršení kvality, odpojte jí, přestaňte zařízení používat a v autorizovaném servisním středisku nechte šňůru vyměnit za její přímou náhradu.

Chraňte napájecí šňůru před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo chozením po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde šňůra vystupuje ze zařízení.

U modelů, které používají napájecí adaptér:

Používejte pouze napájecí adaptér dodaný spolu s tímto zařízením. Nepoužívejte napájecí adaptér z jiného zařízení nebo od jiného výrobce. Použití nějaké jiné napájecí šňůry nebo napájecího zdroje může vést k poškození zařízení a ztrátě platnosti záruky.

Pro bateriové modely

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Pro modely používající vestavěnou baterii

Neskladujte a nepřepravujte při tlacích nižších než 11,6 kPa a ve výšce nad 15 000 m.

Symboly

12899.png : Střídavý proud (AC).

0 : Stejnosměrný proud (DC).

12890.png : Toto je zařízení třídy II.

1 : Stav pohotovostního režimu.

! : Napájení je zapnuto.

12882.png : Nebezpečné napětí.

Než nahlásíte poruchu produktu