Wi-Fi SOUND BAR
Než nahlásíte poruchu produktu

Sound Bar Quick Guide

Odstraňování problémů

Pokud se při používání produktu setkáte s následujícími problémy, proveďte několik kontrol, protože se nemusí jednat o poruchy.

Obecné chyby

Problém

Řešení

Produkt nepracuje správně.

 • Odpojte od produktu napájecí kabely a všechna externí zařízení, například televizor, subwoofer nebo zesilovač, a znovu je připojte.
 • Po resetování produktu znovu připojte smartphone a Wi-Fi. ([Viz Spojení se smartphonem přes Wi-Fina straně 24.) (Mějte na paměti, že může dojít ke ztrátě předchozího nastavení produktu.)

Tlačítko Power nezapne přístroj.

 • Je napájecí kabel zapojen do zásuvky správně?
 • Zapojte napájecí kabel do zásuvky správně.

Produkt nevydává žádný zvuk.

 • Není hlasitost nastavena na minimum?
 • Pro zesílení hlasitosti stiskněte tlačítko Hlasitost5742.png5754.png na dálkovém ovladači.
 • Pokud používáte externí zařízení, jako je set-top box, přenosné zařízení nebo zařízení Bluetooth, upravte hlasitost externího zařízení.
 • Je funkce ztlumení zapnuta?
 • Pokud se na stavovém displeji zobrazí MUTE, je funkce ztlumení zapnutá. Stisknutím tlačítka Ztlumit5764.png ztlumení zrušíte.
 • Je vybrána správná funkce produktu podle připojeného externího zařízení?
 • Stisknutím tlačítka Funkce5772.png zkontrolujte, zda jste vybrali správnou funkci.

Subwoofer nevydává žádný zvuk.

 • Je produkt správně připojen k bezdrátovému subwooferu?
 • Pokud LED kontrolka na zadní straně bezdrátového subwooferu bliká zeleně nebo svítí červeně, znamená to, že není připojen. Pokud je připojení navázáno, objeví se zelené světlo. Připojte produkt znovu k bezdrátovému subwooferu. ([ Viz Připojení k produktu na straně 6.)

Dálkové ovládání nepracuje správně.

 • Pokud používáte dálkový ovladač, namiřte ho na přední část produktu.
 • Dálkový ovladač používejte v okruhu 7 metrů od produktu.
 • Podle potřeby vyměňte baterie za nové.

Funkce Auto Power nefunguje.

 • Zkontrolujte připojení k externím zařízením (například set-top box, přenosné zařízení, zařízení Bluetooth).

LG Sound Sync nefunguje.

 • Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje LG Sound Sync.
 • Zkontrolujte, zda je televizor správně připojen k produktu pomocí optického kabelu.
 • Stisknutím tlačítka Nastavení na dálkovém ovladači televizoru zkontrolujte, zda je funkce zapnuta v [LG Sound Sync].

Hlasitost produktu je nízká.

 • Zkontrolujte následující nastavení a podle toho ho změňte.
 • Spusťte aplikaci LG Sound Bar, klepněte na tlačítko Nastavení10278.png na první obrazovce a změňte funkci [DRC] na [Vypnuto] v nabídce [Sound Settings].
 • Pokud je produkt připojen k televizoru, stiskněte tlačítko Nastavení na dálkovém ovládání televizoru, vyberte nabídku [Reproduktor] a změňte nastavení [Digitální zvukový výstup] z [PCM] na [AUTO] nebo [BITOVÝ PROUD].
 • Pokud je produkt připojen k přehrávacímu zařízení, jako je DVD přehrávač nebo přehrávač disků Blu-ray, přejděte do nabídky Nastavení na připojeném zařízení. Změňte nastavení [Digitální zvukový výstup] z [PCM] na [PRIMÁRNÍ PRŮCHOD] nebo [BITOVÝ PROUD]. Nastavte [DRC] připojeného zařízení na [VYPNUTO].
 • Pokud je zapnutý noční režim produktu, vypněte jej stisknutím tlačítka Nastavení5794.png a Doleva/doprava a poté Nahoru/dolů.

Produkt nerozpoznává úložné zařízení USB.

 • Produkt nemusí podporovat formát souboru paměťového zařízení USB. Naformátujte úložné zařízení USB a znovu jej připojte. Při formátování si přečtěte formáty paměťového zařízení USB podporované produktem a vyberte vhodný formát souboru. ([ Viz Připojení k paměťovému zařízení USB na straně 52.)

Bluetooth zařízení nelze spárovat.

 • Stiskněte tlačítko Nastavení na zařízení Bluetooth a zkontrolujte, zda je povolena funkce Bluetooth. Pokud je funkce Bluetooth povolena, vypněte ji a zapněte a zkuste to znovu.
 • Odstraňte všechny překážky mezi výrobkem a zařízením Bluetooth.
 • Párování Bluetooth (připojení) nemusí fungovat správně v závislosti na typu zařízení Bluetooth nebo okolním prostředí.

Chyby síťového připojení

Problém

Řešení

Produkt se nemůže připojit k aplikaci LG Sound Bar.

 • Připojení nemusí být hladké, pokud je rušeno jinými elektrickými zařízeními, která používají rádiové vlny, jako jsou mikrovlnné trouby a lékařské přístroje. Instalujte výrobek ve vzdálenosti 1 m od ostatních domácích spotřebičů.
 • Vypněte bezdrátový router a znovu ho zapněte.
 • Zkontrolujte, zda je ve smartphonu zapnutá funkce Wi-Fi. Stav připojení Wi-Fi můžete zkontrolovat v nastavení smartphonu.
 • Zkontrolujte, zda jsou produkt a smartphone ve stejné síti Wi-Fi.

Produkt se nepřipojuje k síti Wi-Fi.

 • Vypnuli jste bezdrátový router a znovu ho zapnuli?
 • Vypněte produkt a znovu ho zapněte.
 • Nainstalovali jste nový bezdrátový router?
 • Budete muset překonfigurovat síťová nastavení produktu. ([ Viz Spojení se smartphonem přes Wi-Fi na straně 24.)
 • Změnili jste nastavení bezdrátového směrovače?
 • Pokud heslo směrovače obsahuje některé speciální znaky (například ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) nebo emotikony, Sound Bar nemusí být připojen. Doporučujeme nastavit heslo pomocí kombinace anglických písmen a číslic.
 • Doporučujeme nastavit typ zabezpečení bezdrátového směrovače na WPA2.
 • Odpojte směrovač a po 10 sekundách jej znovu zapojte. Poté se po obnovení sítě zkuste připojit.
 • Změna bezdrátového kanálu na směrovači může pomoci snížit rušení bezdrátové sítě. (Zde najdete návod, jak změnit bezdrátový kanál nejběžnějších směrovačů. Přesné informace naleznete v návodu k použití směrovače.)
 1. A Zadejte IP adresu ve smartphonu, počítači nebo počítači MAC nebo se pomocí průvodce nastavením na disku CD přihlaste na stránku nastavení směrovače. To lze provést pouze v případě, že je směrovač připojen k síti prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo ethernetového kabelu.
 2. B Najděte stránku nastavení bezdrátového připojení a změňte bezdrátový kanál sítě 2,4/5 GHz. Pokud je povolen kanál Auto, zakažte jej a nastavte konkrétní kanál.
 • Pokud je kanál směrovače 2,4 GHz, 6/11 k.
 • Pokud je kanál směrovače 5 GHz, 48/149 k.
 1. C Uložte nastavení a restartujte bezdrátový směrovač.
 • Odpojte napájecí kabel od směrovače, počkejte 5 sekund a znovu připojte napájecí kabel. Po úplném zapnutí směrovače jej zkuste znovu připojit.

Chyby aplikace

Problém

Řešení

Aplikace nepracuje správně.

 • Zobrazuje se při spuštění aplikace chyba?
 • Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
 • Zkontrolujte, zda aplikace, kterou chcete spustit, podporuje operační systém vašeho smartphonu. Podporované operační systémy si můžete ověřit na webu výrobce aplikace.
 • Zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi aplikace. Vyhledejte aplikaci v obchodech Google Play nebo App Store a zkontrolujte, zda se vedle ní zobrazí tlačítko Aktualizovat. Pokud nejde o nejnovější verzi, klepněte na tlačítko Aktualizovat.
 • Pokud se chyba dosud nevyřešila, zkuste se připojit pomocí jiného smartphonu s nainstalovanou aplikací LG Sound Bar.

Problémy s bezdrátovým připojením

Problém

Řešení

Vyskytuje se rádiové rušení.

 • Nainstalujte produkt a bezdrátový subwoofer co nejblíže k sobě.
 • Neinstalujte výrobek na kovový nábytek.
 • Bezdrátová komunikace nemusí fungovat správně v oblastech se slabým signálem.

Připojení Bluetooth způsobuje nesprávné fungování nebo vydává zvuky.

 • Slyšíte při používání Bluetooth hluk nebo dochází k poruchám?
 • Nedovolte, aby se jakákoli část vašeho těla dotýkala vysílače/přijímače zařízení Bluetooth nebo produktu.
 • Neinstalujte zařízení Bluetooth na zeď nebo na odlehlém místě.
 • Odstraňte všechny překážky mezi výrobkem a zařízením Bluetooth.
 • Nainstalujte zařízení Bluetooth v blízkosti produktu.
 • Pokud je zařízení Bluetooth příliš daleko od produktu, může se zařízení Bluetooth odpojit nebo může dojít k nesprávnému fungování.
 • Nainstalujte zařízení Bluetooth ve vzdálenosti 1 m od zařízení, která používají stejnou frekvenci jako produkt, jako jsou bezdrátové směrovače, lékařská zařízení a mikrovlnné trouby.

Vypnutí ukázkového režimu

Problém

Řešení

Dálkové ovládání nefunguje.

 • Zůstává text na stavovém displeji nezměněn, i když několikrát stisknete tlačítko Funkce5854.png?
 • Vidíte na stavovém displeji pouze text DEMO?
 • Na produktu může být aktivován ukázkový režim. Odpojte napájecí kabel produktu a znovu ho připojte.
 • Pokud dálkový ovladač stále nefunguje, stisknutím tlačítka Hlasitost5865.png5876.png na výrobku nastavte úroveň hlasitosti na 2, stiskněte a podržte tlačítko Funkce5888.png asi 5 sekund. Pokud se aktuálně vybraná funkce zobrazí na stavovém displeji, znamená to, že byl vypnutý ukázkový režim.

Dodatek