Wi-Fi HELISÜSTEEM
Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

Sound Bar Quick Guide

Ohutus ja nõuded

14991.png

16250.png

TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.

12968.png

Vilkuv välgunool võrdkülgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.

12959.png

Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS:

TÄHELEPANU:

ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.

Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

Adapterit kasutavate mudelite jaoks

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat vahelduvvooluadapterit. Ärge kasutage muu seadme või teise tootja toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -ploki kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta garantii kehtetuks.

Akut kasutavate mudelite puhul

Sellel seadmel on portatiivne patarei või aku.

TÄHELEPANU: Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

Mudelitele, millel on sisse ehitatud aku

Ärge hoidke ega transportige keskkonnas, kus rõhk on madalam kui 11,6 kPa ja suurem kui 15 000 m.

Sümbolid

13026.png : Vahelduvvool (AC).

0 : Alalisvool (DC).

13016.png : See on II klassi varustus.

1 : Energiakasutamise ooterežiim.

! : Toide on sisse lülitatud.

13007.png : Ohtlik pinge.

Enne toote veast teatamist