WI-FI ЗВУКОВА КОЛОНА
Предпазни мерки за безопасност

Sound Bar Quick Guide

Информация за безопасност и регулаторна информация

16551.png

18318.png

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНАТА ЧАСТ). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.

14252.png

Знакът „светкавица в равностранен триъгълник” има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от токов удар.

14243.png

Знакът с удивителна в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно захранващия кабел

Захранващият щепсел е изключващото устройство. В случай на извънредна ситуация, захранващият щепсел трябва да остане на лесно достъпно място.

Проверете страницата със спецификации в настоящото ръководство за потребителя, за да бъдете сигурни, че сте изпълнили настоящите изисквания.

Не претоварвайте стенните контакти. Претоварените стенни контакти, разхлабените или повредени стенни контакти, удължителните кабели, кабелите с нарушена цялост или с повредена или напукана изолация на проводниците са опасни. Всяко от тези условия може да доведе до токов удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на вашето устройство и ако външният му вид указва повреда или износване, изключете го от контакта, преустановете използването на устройството и подменете кабела с оригинална резервна част от оторизиран сервизен център.

Пазете захранващия кабел от вредни физически или механични въздействия, като например усукване, огъване, прищипване, затискане от врата или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабела излиза от уреда.

За модели, които използват адаптер

Използвайте само променливотоковия адаптер, доставен с това устройство. Не използвайте захранване от друго устройство или друг производител. Използването на всякакъв друг захранващ кабел или захранване може да причини повреда на уреда и да анулира гаранцията ви.

За модели, използващи батерия

Това устройство е снабдено с преносима батерия или акумулатор.

ВНИМАНИЕ: Ако смените батерията с неоригинална батерия, съществува риск от пожар или експлозия.

За модели, които използват вградена батерия

Не съхранявайте и не транспортирайте при налягане под 11,6 kPa и при надморска височина над 15 000 m.

Символи

14321.png : Променлив ток (AC).

0 : Постоянен ток (DC).

14308.png : Това е оборудване от клас II.

1 : Състояние на електрозахранването в режим на готовност.

! : Захранването е включено.

14299.png : Опасно напрежение.

Преди да докладвате за неизправност на продукта