WI-FI ЗВУКОВА КОЛОНА
Преди да докладвате за неизправност на продукта

Sound Bar Quick Guide

Отстраняване на неизправности

Ако имате следните проблеми, докато използвате продукта, моля, извършете няколко проверки, тъй като те може да не представляват неизправности.

Общи грешки

Проблем

Решение

Продуктът не работи по правилен начин

 • Изключете захранващите кабели и всички външни устройства като например вашия телевизор, субуфер или усилвател от продукта, след което ги включете отново.
 • След възстановяване в начално състояние на продукта, свържете отново вашия смартфон и Wi-Fi. ([Вижте Свързване със смартфон чрез Wi-Fi на стр. 24.) (Моля, имайте предвид, че предишните настройки на продукта могат да бъдат загубени.)

Захранването не се включва

 • Правилно ли е включен захранващият кабел в контакта?
 • Включете по правилен начин щепсела в контакта.

Няма звук

 • Зададена ли е силата на звука на минимум?
 • Натиснете бутона за сила на звука5746.png5759.png на дистанционното управление, за да увеличите силата на звука.
 • Ако използвате външно устройство, като например цифров приемник, преносимо устройство или Bluetooth устройство, регулирайте силата на звука на външното устройство.
 • Функцията за изключване на звука активирана ли е?
 • Ако на дисплея за състоянието се появи надписа „MUTE“, функцията за изключване на звука е включена. Натиснете бутона Вкл./изкл. на звука5769.png, за да включите звука.
 • Избрана ли е правилната функция на продукта според свързаното външно устройство?
 • Натиснете бутона Функция5777.png, за да проверите дали сте избрали правилната функция.

Субуферът не издава звук

 • Продуктът свързан ли е по правилен начин към безжичния субуфер?
 • Ако светодиодът върху задната част на безжичния субуфер премигва в зелен цвят или свети в червен цвят, това означава, че не е свързан. Ако връзката е установена, ще се появи индикатор в зелен цвят. Свържете отново продукта към безжичния субуфер. ([ Вижте „Свързване на продукта на стр. 6.)

Дистанционното управление не работи правилно

 • Когато използвате дистанционното управление, насочете го към предната част на продукта.
 • Използвайте дистанционното управление в радиус от 7 метра от продукта.
 • Сменете батериите с нови, ако е необходимо.

Функцията Автоматично включване на захранването не работи

 • Проверете връзката с външни устройства (напр. Цифров приемник, преносимо устройство, Bluetooth устройство).

LG Sound Sync не работи

 • Проверете дали вашият LG телевизор поддържа LG Sound Sync.
 • Проверете дали телевизорът е свързан по правилен начин към продукта чрез оптичен кабел.
 • Натиснете бутона Настройки на дистанционното управление на телевизора, за да проверите дали функцията е включена в [LG Sound Sync].

Силата на звука на продукта е ниска

 • Проверете следното и съответно променете настройките.
 • Стартирайте приложението LG Sound Bar, докоснете бутона Настройки11391.png на първия екран и променете функцията [DRC] на [Изключено] в менюто [Sound Settings].
 • Когато продуктът е свързан към телевизор, натиснете бутона Настройки на дистанционното управление на телевизора, изберете менюто [Високоговорител] и променете настройката [Цифров звуков изход] от [PCM] на [Автоматично] или [Закодиран звук].
 • Ако продуктът е свързан към устройство за възпроизвеждане, като например DVD плейър или Blu-ray плейър, отворете менюто Настройки на свързаното устройство. Променете настройката [Цифров звуков изход] от [PCM] на [Директно преминаване на сигнала] или [Закодиран звук]. Задайте [DRC] на свързаното устройство на [Изкл.].
 • Ако Нощният режим на работа на продукта е включен, изключете го, като натиснете бутона Настройки5799.png и Наляво/Надясно и след това Нагоре/Надолу.

Продуктът не разпознава дадено USB устройство за съхранение

 • Продуктът може да не поддържа файловия формат на USB устройството за съхранение. Форматирайте USB устройството за съхранение и го свържете отново. Когато форматирате, вижте форматите за USB устройства за съхранение, поддържани от продукта, и изберете подходящ файлов формат. ([ Вижте „Свързване към USB устройство за съхранение на стр. 52.)

Дадено Bluetooth устройство не може да бъде сдвоено

 • Натиснете бутона Настройки на Bluetooth устройството и проверете дали функцията Bluetooth е активирана. Ако функцията Bluetooth е активирана, изключете я, включете я и след това опитайте отново.
 • Премахнете всякакви препятствия между продукта и Bluetooth устройството.
 • Bluetooth сдвояването (връзката) може да не работи по правилен начин в зависимост от типа на Bluetooth устройството или околната среда.

Грешки в мрежовата връзка

Проблем

Решение

Продуктът не може да бъде свързан към приложението LG Sound Bar

 • Връзката може да не е плавна, когато е нарушена от други електрически уреди, които използват радиовълни, като например микровълнови печки и медицинско оборудване. Инсталирайте продукта на 1 m разстояние от други домакински уреди.
 • Изключете вашия безжичен рутер и го включете отново.
 • Проверете дали Wi-Fi функцията на вашия смартфон е включена. Можете да проверите състоянието на Wi-Fi връзката в настройките на вашия смартфон.
 • Проверете дали продуктът и смартфонът са в една и съща Wi-Fi мрежа.

Продуктът не се свързва с Wi-Fi мрежата

 • Изключихте ли безжичния рутер и включихте ли го отново?
 • Изключете продукта и след това го включете отново.
 • Инсталирали ли сте нов безжичен рутер?
 • Ще трябва да преконфигурирате мрежовите настройки на продукта. ([ Вижте „Свързване със смартфон чрез Wi-Fi на стр. 24.)
 • Променихте ли настройките на безжичния рутер?
 • Ако паролата на рутера съдържа някои специални знаци (като например ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) или емотикони, звуковата колона може да не е свързана. Препоръчително е да зададете парола, като използвате комбинация от английски букви и цифри.
 • Препоръчително е да зададете типа защита на безжичния рутер на WPA2.
 • Изключете рутера и го включете след 10 секунди. След това опитайте да се свържете след възстановяване на мрежата.
 • Промяната на безжичния канал на вашия рутер може да помогне за намаляване на безжичните смущения. (Ето как да промените безжичния канал на най-често срещаните рутери. За точните подробности вижте ръководството с инструкции на вашия рутер.)
 1. A Въведете IP адреса на вашия смартфон, персонален компютър или MAC или използвайте компактдиска със съветника за настройка, за да влезете в страницата за настройка на рутера. Това може да се извърши само когато рутерът е свързан към мрежата чрез Wi-Fi или Ethernet кабел.
 2. B Намерете страницата с безжични настройки и променете безжичния канал на вашата 2,4 GHz / 5 GHz мрежа. Ако каналът „Автоматично“ е активиран, деактивирайте го и настройте конкретен канал.
 • Ако каналът на рутера е 2,4 GHz, 6 канала / 11 канала
 • Ако каналът на рутера е 5 GHz, 48 канала / 149 канала
 1. C Запазете настройките и рестартирайте безжичния рутер.
 • Извадете захранващия кабел от рутера, изчакайте 5 секунди и свържете отново захранващия кабел. Когато рутерът е напълно включен, опитайте да го свържете отново.

Грешки в приложението

Проблем

Решение

Приложението не работи по правилен начин

 • Получавате ли грешка при стартиране на приложението?
 • Проверете дали захранването на устройството е включено.
 • Проверете дали приложението, което искате да стартирате, поддържа операционната система на вашия смартфон. Можете да посетите уебсайта на производителя на приложението, за да потвърдите поддържаните операционни системи.
 • Проверете дали разполагате с най-новата версия на приложението. Потърсете приложението в Google Play или App Store и проверете дали до него се появява бутон Актуализиране. Ако не е най-новата версия, докоснете бутона Актуализиране.
 • Ако грешката все още не е разрешена, опитайте да се свържете с друг смартфон с инсталирано приложение LG Sound Bar.

Проблеми в безжичната връзка

Проблем

Решение

Има радиосмущения

 • Инсталирайте продукта и безжичния субуфер възможно най-близо един до друг.
 • Не монтирайте продукта върху метални мебели.
 • Безжичната комуникация може да не работи по правилен начин в области със слаб сигнал.

Bluetooth връзката причинява неизправност или вдига шум

 • Чувате ли шум или изпитвате ли неизправности при използване на Bluetooth?
 • Не позволявайте на никоя част от тялото ви да образува контакт с приемо-предавателя на Bluetooth устройството или продукта.
 • Не монтирайте Bluetooth устройството на стена или на уединено място.
 • Премахнете всякакви препятствия между продукта и Bluetooth устройството.
 • Монтирайте Bluetooth устройството в близост до продукта.
 • Когато Bluetooth устройството е твърде далеч от продукта, Bluetooth връзката може да бъде прекъсната или да възникнат неизправности.
 • Монтирайте Bluetooth устройството на 1 m разстояние от устройства, които използват същата честота като продукта, като например безжични рутери, медицинско оборудване и микровълнови печки.

Изключване на демонстрационния режим

Проблем

Решение

Дистанционното управление не работи

 • Текстът на дисплея за състоянието остава ли непроменен, дори ако натиснете бутона Функция5859.png няколко пъти?
 • Виждате ли само текста „DEMO“ на дисплея за състоянието?
 • Демонстрационният режим може да бъде активиран на продукта. Изключете захранващия кабел на продукта и го включете отново.
 • Ако дистанционното управление все още не работи, натиснете бутона за Сила на звука5870.png5881.png на продукта, за да настроите нивото на силата на звука на 2, след което натиснете и задръжте бутона Функция5893.png в продължение на около 5 секунди. Ако избраната в момента функция се появи на дисплея за състоянието, това означава, че демонстрационният режим е изключен.

Приложение