Wi-Fi SOUND BAR SKAĻRUNIS
Drošības pasākumi

Sound Bar Quick Guide

Drošība un normatīvie akti

15178.png

16601.png

UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅEMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.

13107.png

Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.

13098.png

Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

UZMANĪBU:

BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savīšanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievērsiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet elektroapgādi no citas ierīces vai ražotāja. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

Simboli

13169.png : Maiņstrāva (AC).

0 : Līdzstrāva (DC).

13160.png : Tas ir II klases aprīkojums.

1 : Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.

! : Strāvas padeve ir ieslēgta.

13151.png : Bīstams spriegums.

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem