Wi-Fi SOUND BAR SKAĻRUNIS
Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

Sound Bar Quick Guide

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādas problēmas, lūdzu, veiciet vairākas pārbaudes, jo tās, iespējams, nav darbības traucējumi.

Vispārīgas kļūdas

Problēma

Risinājums

Izstrādājums nedarbojas pareizi

 • Atvienojiet strāvas kabeļus un visas ārējās ierīces, piemēram, TV, zemfrekvences skaļruni vai pastiprinātāju, un pēc tam pievienojiet tos vēlreiz.
 • Pēc izstrādājuma atiestatīšanas vēlreiz pievienojiet viedtālruni un Wi-Fi. ([Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi" lpp. 24.) (Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekšējie izstrādājuma iestatījumi var tikt zaudēti.)

Barošana neieslēdzas.

 • Vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai?
 • Pareizi pievienojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdai.

Nav skaņas

 • Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo?
 • Nospiediet tālvadības pults pogu Skaļums5743.png5755.png, lai palielinātu skaļumu.
 • Ja izmantojat ārēju ierīci, piemēram, TV pierīci, pārnēsājamu ierīci vai Bluetooth ierīci, noregulējiet ārējās ierīces skaļumu.
 • Vai ir izslēgta skaņas izslēgšanas funkcija?
 • Ja statusa displejā parādās “MUTE”, skaņas izslēgšanas funkcija ir ieslēgta. Nospiediet pogu Izslēgt skaņu5765.png lai ieslēgtu skaņu.
 • Vai izstrādājuma pareizā funkcija ir izvēlēta atbilstoši pievienotajai ārējai ierīcei?
 • Nospiediet pogu Funkcija5773.png lai pārbaudītu, vai esat izvēlējies pareizo funkciju.

Zemfrekvences skaļrunis nerada skaņu

 • Vai izstrādājums ir pareizi pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim?
 • Ja gaismas diode bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē mirgo zaļā krāsā vai deg sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka tas nav pievienots. Ja savienojums ir izveidots, parādīsies zaļa gaisma. Atkārtoti pievienojiet izstrādājumu bezvadu zemfrekvences skaļrunim. ([ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 6.)

Tālvadības pults nedarbojas pareizi

 • Lietojot tālvadības pulti, pavērsiet to uz izstrādājuma priekšpusi.
 • Izmantojiet tālvadības pulti 7 m rādiusā no izstrādājuma.
 • Ja nepieciešams, nomainiet baterijas ar jaunām.

Funkcija 'Automātiskā barošana' nedarbojas.

 • Pārbaudiet savienojumu ar ārējām ierīcēm (piem., TV pierīci, portatīvo ierīci, Bluetooth ierīci).

LG Sound Sync nedarbojas

 • Pārbaudiet, vai jūsu TV atbalsta LG Sound Sync.
 • Pārbaudiet, vai TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli.
 • Nospiediet TV tālvadības pults pogu Iestatījumi, lai pārbaudītu, vai funkcija ir ieslēgta vienumā [LG Sound Sync].

Izstrādājuma skaļuma līmenis ir zems

 • Pārbaudiet sekojošo un attiecīgi mainiet iestatījumus.
 • Palaidiet lietotni LG Sound Bar, pirmajā ekrānā pieskarieties pogai Iestatījumi10685.png un izvēlnē [Sound Settings] mainiet funkciju [DRC] uz [Izslēgt].
 • Kad izstrādājums ir pievienots TV, nospiediet TV tālvadības pults pogu Iestatījumi, atlasiet izvēlni [Skaļrunis] un mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [AUTOMĀTISKS] vai [BITU PLŪSMA].
 • Ja izstrādājums ir pievienots atskaņošanas ierīcei, piemēram, DVD atskaņotājam vai Blu-ray disku atskaņotājam, dodieties uz pievienotās ierīces izvēlni ‘Iestatījumi’. Mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [PRIMĀRĀ CAURLAIDĪBA] vai [BITU PLŪSMA]. Iestatiet pievienotās ierīces [DRC] uz [IZSLĒGT].
 • Ja ir ieslēgts izstrādājuma ‘Nakts režīms’, izslēdziet to, nospiežot pogu Iestatījumi5795.png un Pa kreisi/Pa labi, un pēc tam Uz augšu/Uz leju.

Izstrādājums neatpazīst USB atmiņas ierīci

 • Izstrādājums, iespējams, neatbalsta USB atmiņas ierīces faila formātu. Formatējiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to no jauna. Formatējot, skatiet izstrādājuma atbalstītos USB atmiņas ierīču formātus un izvēlieties atbilstošu faila formātu. ([ Skatīt "Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci" lpp. 52.)

Bluetooth ierīci nevar savienot pārī

 • Nospiediet Bluetooth ierīces pogu ‘Iestatījumi’ un pārbaudiet, vai ir iespējota Bluetooth funkcija. Ja Bluetooth ir iespējots, izslēdziet un ieslēdziet to, pēc tam mēģiniet vēlreiz.
 • Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci.
 • Bluetooth savienošana pārī (savienojums) var nedarboties pareizi atkarībā no Bluetooth ierīces veida vai apkārtējās vides.

Tīkla savienojuma kļūdas

Problēma

Risinājums

Izstrādājumu nevar savienot ar lietotni LG Sound Bar

 • Savienojums var nebūt vienmērīgs, ja to traucē citas elektriskās ierīces, kas izmanto radioviļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnis un medicīnas aprīkojums. Uzstādiet izstrādājumu 1 m attālumā no citas sadzīves tehnikas.
 • Izslēdziet bezvadu maršrutētāju un ieslēdziet to vēlreiz.
 • Pārbaudiet, vai viedtālruņa Wi-Fi funkcija ir ieslēgta. Wi-Fi savienojuma statusu varat pārbaudīt viedtālruņa iestatījumos.
 • Pārbaudiet, vai izstrādājums un viedtālrunis atrodas vienā Wi-Fi tīklā.

Izstrādājums neizveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu

 • Vai jūs izslēdzāt bezvadu maršrutētāju un ieslēdzāt to vēlreiz?
 • Izslēdziet izstrādājumu un pēc tam atkal ieslēdziet to.
 • Vai esat uzstādījis jaunu bezvadu maršrutētāju?
 • Jums būs jāpārkonfigurē izstrādājuma tīkla iestatījumi. ([ Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi" lpp. 24.)
 • Vai mainījāt bezvadu maršrutētāja iestatījumus?
 • Ja maršrutētāja parole satur dažas speciālās rakstzīmes (piemēram, ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) vai emocijzīmes, skaņas josla var netikt pievienota. Ieteicams iestatīt paroli, izmantojot angļu burtu un ciparu kombināciju.
 • Ir ieteicams iestatīt bezvadu maršrutētāja drošības veidu uz WPA2.
 • Atvienojiet maršrutētāju un pievienojiet to pēc 10 sekundēm. Pēc tam mēģiniet izveidot savienojumu pēc tīkla atgūšanas.
 • Maršrutētāja bezvadu kanāla maiņa var palīdzēt samazināt bezvadu traucējumus. (Lūk, kā mainīt visbiežāk sastopamo maršrutētāju bezvadu kanālu. Precīzu informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas pamācībā.)
 1. A Ievadiet viedtālruņa, datora vai MAC IP adresi vai izmantojiet iestatīšanas vedņa kompaktdisku, lai pieteiktos maršrutētāja iestatīšanas lapā. To var izdarīt tikai tad, ja maršrutētājs ir savienots ar tīklu, izmantojot Wi-Fi vai Ethernet kabeli.
 2. B Sameklējiet bezvadu iestatījumu lapu un mainiet sava 2,4 GHz/5 GHz tīkla bezvadu kanālu. Ja kanāls “Auto” ir iespējots, atspējojiet to un iestatiet konkrētu kanālu.
 • Ja maršrutētāja kanāls ir 2,4 GHz, 6 ch/11 ch
 • Ja maršrutētāja kanāls ir 5 GHz, 48 ch/149 ch
 1. C Saglabājiet iestatījumus un restartējiet bezvadu maršrutētāju.
 • Atvienojiet barošanas kabeli no maršrutētāja, pagaidiet 5 sekundes un atkārtoti pievienojiet strāvas kabeli. Kad maršrutētājs ir pilnībā ieslēgts, mēģiniet to vēlreiz savienot.

Lietotnes kļūdas

Problēma

Risinājums

Lietotne nedarbojas pareizi

 • Vai, palaižot lietotni, tiek parādīta kļūda?
 • Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.
 • Pārbaudiet, vai lietotne, kuru vēlaties palaist, atbalsta viedtālruņa operētājsistēmu. Varat apmeklēt lietotnes ražotāja vietni, lai apstiprinātu atbalstītās operētājsistēmas.
 • Pārbaudiet, vai jums ir jaunākā lietotnes versija. Meklējiet lietotni Google Play vai App Store un pārbaudiet, vai blakus tai tiek parādīta poga Atjaunināt. Ja tā nav jaunākā versija, pieskarieties pogai Atjaunināt.
 • Ja kļūda vēl nav novērsta, mēģiniet izveidot savienojumu, izmantojot citu viedtālruni, kurā ir instalēta lietotne LG Sound Bar.

Bezvadu savienojuma problēmas

Problēma

Risinājums

Ir radiotraucējumi

 • Uzstādiet izstrādājumu un bezvadu zemfrekvences skaļruni pēc iespējas tuvāk viens otram.
 • Neuzstādiet izstrādājumu uz metāla mēbelēm.
 • Bezvadu sakari var nedarboties pareizi vājās signāla vietās.

Bluetooth savienojums izraisa nepareizu darbību vai rada troksni

 • Vai, lietojot Bluetooth, dzirdat troksni vai darbības traucējumus?
 • Neļaujiet nevienai ķermeņa daļai saskarties ar Bluetooth ierīces vai izstrādājuma uztvērēju.
 • Neuzstādiet Bluetooth ierīci pie sienas vai nomaļā vietā.
 • Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci.
 • Uzstādiet Bluetooth ierīci izstrādājuma tuvumā.
 • Ja Bluetooth ierīce atrodas pārāk tālu no izstrādājuma, Bluetooth var tikt atvienots vai var rasties darbības traucējumi.
 • Uzstādiet Bluetooth ierīci 1 m attālumā no ierīcēm, kurās tiek izmantota tāda pati frekvence kā izstrādājumam, piemēram, bezvadu maršrutētājiem, medicīnas iekārtām un mikroviļņu krāsnīm.

Demonstrēšanas režīma izslēgšana

Problēma

Risinājums

Tālvadības pults nedarbojas

 • Vai statusa displejā teksts paliek nemainīgs, pat ja vairākas reizes nospiežat pogu Funkcija5855.png?
 • Vai statusa displejā redzat tikai tekstu “DEMO”?
 • Izstrādājumā var būt aktivizēts demonstrācijas režīms. Atvienojiet izstrādājuma strāvas kabeli un pievienojiet to atpakaļ.
 • Ja tālvadības pults joprojām nedarbojas, nospiediet izstrādājuma pogu Skaļums5866.png5877.png lai iestatītu skaļuma līmeni 2, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu pogu Funkcija5889.png. Ja statusa displejā parādās pašreiz izvēlētā funkcija, tas nozīmē, ka demonstrācijas režīms ir izslēgts.

Pielikums