BEŽIČNI SOUNDBAR SISTEM
Pre prijave kvara proizvoda

Sound Bar Quick Guide

Rešavanje problema

Ako iskusite sledeće probleme dok koristite proizvod, molimo da obavite više provera jer oni možda nisu kvar.

Opšte greške

Problem

rešenje

Proizvod ne radi ispravno.

 • Isključite napojne kablove i spoljne uređaje poput TV-a, sobwoofera ili pojačivača iz proizvoda a zatim ih ponovo uključite.
 • Nakon resetovanja proizvoda, ponovo povežite svoj pametni telefon i bežičnu mrežu.. ([Vidi "Povezivanje s pametnim telefonom putem bežične mreže" na stranici 24.) (Molimo da imate na umu da će prethodne postavke proizvoda biti izgubljene.)

Napajanje se ne uključuje.

 • Da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ispravno?
 • Priključite kabl za napajanje u utičnicu ispravno.

Nema zvuka

 • Da li je jačina zvuka stavljena na minimum?
 • Pritisnite dugme Jačina5743.png5755.png na daljinskom upravljaču za pojačanje.
 • Ako koristite spoljni uređaj poput upravljačke kutije, prenosnog uređaja ili Bluetooth uređaja, podesite jačinu vanjskog uređaja.
 • Da li je uključena funkcija isključivanja zvuka?
 • Ako se “MUTE” pojavi na prikazu statusa, funkcija isključivanja tona je uključena. Pritisnite dugme Gašenje tona5765.png za uključenje tona.
 • Da li je ispravna funkcija proizvoda odabrana u skladu s vanjskim povezanim uređajem?
 • Pritisnite dugme Funkcija5773.png za proveru da li ste odabrali ispravnu funkciju.

Subwoofer ne proizvodi zvuk

 • Da li je proizvod ispravno povezan na bežični subwoofer?
 • Da li LED lampica na stražnjoj strani bežičnog subwoofera treperi zeleno ili svetli crveno, to znači da nije povezana. Ako je konekcija uspostavljena, pojaviće se zeleno svetlo. Ponovo povežite proizvod na bežični subwoofer. ([ Vidi "Povezivanje proizvoda" na stranici 6.)

Daljinski upravljač ne radi ispravno.

 • Kada koristite daljinski upravljač usmerite ga prema prednjoj strani proizvoda.
 • Koristite daljinski upravljač u radijusu od 7 m od proizvoda.
 • Po potrebi, zamenite baterije novima.

Funkcija Automatsko napajanje ne radi

 • Proverite konekciju s vanjskim uređajima (npr. upravljačka kutija, prenosni uređaj , Bluetooth uređaj).

LG Sound Sync ne radi

 • Proverite da li vaš TV podržava LG Sound Sync.
 • Proverite da li je TV ispravno povezan s proizvodom putem optičkog kabela.
 • Pritisnite dugme Postavke na daljinskom upravljaču TV-a da biste proverili da li je funkcija uključena u [LG Sound Sync].

Jačina zvuka proizvoda je niska

 • Proverite sledeće i promenite postavke u skladu s tim.
 • Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar, dodirnite dugme Postavke10376.png na prvom ekranu i promenite funkciju [DRC] na [Isključeno] u meniju [Sound Settings].
 • Kada je proizvod povezan na TV, pritisnite dugme Postavke na daljinskom upravljaču TV-a, odaberite meni [Speaker] i promenite postavke [Digitalni izlaz zvuka] od [PCM] na [AUTO] ili [BITNI TOK].
 • Ako je proizvod povezan na reprodukcijski uređaj poput DVD plejera ili Bly-ray disk uređaja, idite na meni Postavke povezanog uređaja. Promenite postavke [Digitalni izlaz zvuka] od [PCM] na [PRIMARI PASS-THROUGH] ili [BITNI TOK]. Postavite [DRC] povezanog uređaja na [OFF].
 • Ako je način Noćno vreme na uređaju uključen, ugasite ga pritiskom na dugme Postavke5795.png i Levo/Desno a zatim Gore/Dole.

Proizvod nije uspeo da prepozna USB uređaj za pohranu

 • Proizvod možda neće podržati format USB uređaja za pohranu.. Formatirajte USB uređaj za pohranu i ponovo ga povežite. Kada formatirate pogledajte formate USB uređaja za pohranu koje proizvod podržava i odaberite odgovarajući format datoteke. ([ Vidi "Povezivanje na USB uređaj za čuvanje podataka" na stranici 52.)

Bluetooth uređaj se ne može upariti

 • Pritisnite dugme Postavke na Bluetooth uređaju i proverite da li je Bluetooth funkcija omogućena. Ako je Bluetooth omogućen, isključite ga pa ga uključite a zatim pokušajte ponovo.
 • Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja.
 • Bluetooth uparivanje (konekcija) možda neće raditi ispravno zavisno od vrste Bluetooth uređaja ili okoline.

Greške u mrežnoj konekciji

Problem

Rešenje

Proizvod se ne može povezati na aplikaciju LG Sound Bar

 • Povezivanje možda nije lako kada ga ometaju drugi električni uređaji koji koriste radio talase poput mikrotalasnih peći i medicinske opreme. Postavite proizvod 1 m dalje od drugih kućnih uređaja
 • Isključite bežični ruter i ponovo ga uključite
 • Proverite da li je bežična funkcija vašeg pametnog telefona uključena. Možete da proverite status bežične konekcije u postavkama svog pametnog telefona.
 • Proverite da li su proizvod i pametni telefon na istoj bežičnoj mreži.

Proizvod se ne povezuje na bežičnu mrežu

 • Da li ste bežični ruter isključili pa uključili?
 • Isključite proizvod pa ga ponovo uključite.
 • Da li ste instalirali novi bežični ruter?
 • Moraćete ponovo da konfigurišete mrežne postavke proizvoda. ([ Vidi "Povezivanje s pametnim telefonom putem bežične mreže" na stranici 24.)
 • Jeste li promenili postavke bežičnog rutera?
 • Ako lozinka rutera sadrži neke posebne znake (kao što su ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) ili emotikone, zvučni projektor možda nije povezan. Preporučuje se da postavite lozinku koristeći spoj latiničnih slova i brojeva.
 • Preporučuje se da postavite bezbednosnu vrstu bežičnog rutera na WPA2.
 • Isključite ruter i uključite ga posle 10 sekundi. Onda pokušajte da povežete posle povratka mreže.
 • Menjanje bežičnog kanala na vašem ruteru može pomoći da se smanje smetnje na bežičnoj. (Evo kako da promenite bežični kanal najčešćih rutera. Za tačne pojedinosti, pogledajte priručnik za upotrebu vašeg rutera.)
 1. A Unesite IP adresu na vašem pametnom telefonu, ličnom računaru ili Meku, ili koristite CD čarobnjaka postavke da biste se prijavili na stranu postavke rutera. Ovo jedino može biti urađeno kada je ruter povezan s mrežom preko bežične mreže ili kabla Eterneta.
 2. B Nađite stranicu bežičnih postavki i promenite bežični kanal vaše mreže od 2,4 GHz / 5 GHz. Ako je omogućen kanal „Auto”, onemogućite ga i postavite poseban kanal.
 • Ako je kanal rutera 2,4 GHz, 6 ch / 11 ch
 • Ako je kanal rutera 5 GHz, 48 ch / 149 ch
 1. C Sačuvajte postavke i ponovo pokrenite bežični ruter.
 • Uklonite strujni kabl s rutera, čekajte 5 sekundi i ponovo povežite strujni kabl. Kada je ruter potpuno uključen, probajte ponovo da ga povežete.

Greške u aplikaciji

Problem

Rešenje

Ova aplikacija ne radi ispravno

 • Da li ste dobili grešku prilikom pokretanja aplikacije?
 • Proverite da li je napajanje uređaja uključeno.
 • Proverite da li aplikacija koju želite da pokrenete podržava radni sistem vašeg pametnog telefona. Možete da posetite internet stranicu proizvođača aplikacije da biste potvrdili podržane radne sisteme.
 • Proverite da li imate najnoviji verziju aplikacije. Potražite aplikaciju u Google Play ili App Store i proverite da li se dugme Ažuriranje pojavljuje u blizini nje. Ako to nije najnovija verzija, dodirnite dugme Ažurirati.
 • Ako greška još nije rešena, probajte povezivanje korišćenjem drugog pametnog telefona s ugrađenom aplikacijom LG Sound Bar.

Problemi u bežičnoj mreži

Problem

Rešenje

Nema radio interferencija

 • Postavite proizvod i bežični subwoofer što je bliže moguće jedno drugom.
 • Nemojte postavljati proizvod na metalni nameštaj.
 • Bežična komunikacija možda neće ispravno raditi u područjima sa slabim signalom.

Bluetooth konekcija uzrokuje kvar ili pravi buku

 • Da li čujete buku ili nastaju kvarovi kada koristite Bluetooth?
 • Nemojte da dopustite da bilo koji deo vašeg tela dođe u kontakt s primopredajnikom Bluetooth uređaja ili proizvoda.
 • Nemojte da postavljate Bluetooth uređaj na zid ili na osamljeno mesto.
 • Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja.
 • Postavite Bluetooth uređaj u blizini proizvoda.
 • Kada je Bluetooth uređaj predaleko od proizvoda Bluetooth može biti odspojen ili mogu da se dogode kvarovi.
 • Postavite Bluetooth uređaj 1 m dalje od uređaja koji koriste istu frekvenciju kao i proizvod, poput bežičnih rutera, medicinske opreme i mikrotalasnih pećnica.

Isključivanje Demo režima

Problem

Rešenje

Daljinski upravljač ne radi

 • Da li tekst u prikazu statusa ostaje nepromenjen čak i ako pritisnete dugme Funkcija5855.png više puta?
 • Da li vidite samo tekst „DEMO” u prikazu statusa?
 • Demo režim se može aktivirati na proizvodu. Isključite napojni kabel proizvoda i ponovo ga uključite.
 • Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, pritisnite dugme Jačina5866.png5877.png na proizvodu da biste podesili nivo jačine na 2, pritisnite i držite dugme Funkcija5889.png oko 5 sekundi. Ako se trenutno izabrana funkcija pojavi na prikazu statusa, to znači da je demo režim isključen.

Dodatak