ZARIADENIE Wi-Fi SOUND BAR
Pripojenie k TV prijímaču

Sound Bar Quick Guide

Pripojenie pomocou optického kábla

Keď TV prijímač pripojíte k produktu pomocou optického kábla, zvuk TV prijímača môžete vysielať do produktu. K originálnemu zvuku môžete pridať rôzne 3D efekty a zaplniť miestnosť hlbokým a bohatým zvukom.

Sledovanie TV prijímača po pripojení optickým káblom

  1. a Ak koncovky digitálneho kábla obsahujú kryt, najskôr odstráňte kryty z oboch koncov.

14463.png

14460.png

  1. b Pomocou optického kábla prepojte konektor OPTICAL IN na zadnej strane produktu s konektorom Optical Digital Output (OPTICAL OUT) na TV prijímači podľa obrázka.

19134.png

19132.png

  1. c Opakovane stláčajte tlačidlo Funkcia4476.png, kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „OPT/HDMI ARC“.

14486.png

14484.png

  1. d Stlačením tlačidla Nastavenia na diaľkovom ovládači TV prijímača prejdite do ponuky [Reproduktor] a výstupný reproduktor nastavte na možnosť [Optický] alebo [Externý reproduktor]. Nastavenia a položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu TV prijímača.

13821.png

13816.png Poznámka

  • Ak sa súčasne pripojí optický vstupný signál a signál ARC, signál ARC bude prioritný.

Keď používate TV prijímač LG

Ak je TV prijímač pripojený k produktu pomocou optického kábla, hlasitosť môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG. Táto funkcia pracuje iba na TV prijímači s podporou funkcie LG TV Sound Sync. Informácie o podpore vášho TV prijímača nájdete v návode na obsluhu TV prijímača.

Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG

Hlasitosť, stlmenie zvuku

13796.png

13791.png Poznámka

  • Keď je TV prijímač správne pripojený k produktu, na stavovom displeji sa zobrazí „LGOPT“.
  • Keď používate produkt pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG, na produkte sa automaticky nastaví úroveň hlasitosti a stlmenie nastavené na TV prijímači.
  • Aj po pripojení k TV prijímaču LG môžete naďalej používať diaľkový ovládač produktu.
  • Ak chcete použiť funkciu LG Sound Sync, možno budete musieť zmeniť nastavenie zvuku na TV prijímači. Môže sa líšiť v závislosti od TV prijímača.