ZARIADENIE Wi-Fi SOUND BAR
Rýchla príručka k zariadeniu Sound bar

Sound Bar Quick Guide

Inštalácia a používanie produktu

 1. a Zariadenie sound bar pripojte k TV prijímaču pomocou optického kábla alebo kábla HDMI.

18720.png

18718.png

 1. A Sound bar
 2. B Prijímač diaľkového ovládania / stavový displej
 3. C Bezdrôtové zadné reproduktory
 4. D Bezdrôtový subwoofer – umiestnite do blízkosti zariadenia sound bar.
 5. E Externé zariadenie – (prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola a pod.)
 6. b Ak používate externé zariadenie (napr. prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola a pod.), pripojte ho k zariadeniu sound bar pomocou kábla HDMI.
 7. c Napájanie pripojte v nasledujúcom poradí: bezdrôtový subwoofer [bezdrôtové zadné reproduktory [ sound bar. Následne zapnite zariadenie sound bar. Keď sa automaticky nadviaže pripojenie k zariadeniu sound bar, LED kontrolky na bezdrôtovom subwooferi a bezdrôtových zadných reproduktoroch sa rozsvietia nazeleno. ([ Pozrite si „Pripojenie produktu na strane 6.)
 8. d Používanie produktu s TV prijímačom ([ Pozrite si „Pripojenie pomocou optického kábla“, „Pripojenie pomocou kábla HDMI“, „Pripojenie cez Bluetooth na strane 41, 43, 45.)
 9. A Opakovane stláčajte tlačidlo Funkcia7390.png, kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „OPT/HDMI ARC“.
 10. B V nastaveniach vášho TV prijímača nastavte výstupný reproduktor na možnosť [HDMI ARC], [Optický výstup] alebo [Externý reproduktor].
 11. C Keď je TV prijímač správne pripojený k produktu, na stavovom displeji sa zobrazí „OPT“, „ARC“ alebo „E-ARC“ spolu so zvukom.
 12. e Pripojenie produktu k vášmu smartfónu prostredníctvom Wi-Fi ([ Pozrite si „Pripojenie k smartfónu cez Wi-Fi na strane 24.)
 13. A Pripojte váš smartfón k sieti Wi-Fi.
 14. B Nainštalujte si aplikáciu LG Sound Bar z obchodu Google Play alebo App Store.
 15. C Spustite aplikáciu LG Sound Bar a postupujte podľa pokynov.
 16. D Produkt sa pripojí k vášmu smartfónu a môžete ho ovládať pomocou aplikácie LG Sound Bar.
 17. f Pripojenie produktu k vášmu smartfónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth ([ Pozrite si „Pripojenie cez Bluetooth na strane 49.)
 18. A V smartfóne ťuknite na tlačidlo Nastavenia7409.png a vyberte možnosť 7417.pngBluetooth. Zapnite funkciu Bluetooth. (7428.pngVyp. > 7436.pngZap.)
 19. B Stlačte tlačidlo Párovať Bluetooth9436.png. Po chvíli sa na stavovom displeji zobrazí hlásenie „BT READY“ (pripravené na Bluetooth pripojenie).
 20. C Vyhľadajte a ťuknite na zariadenie s názvom „LG_Speaker_S95QR_XXXX“ alebo s názvom, ktorý ste zaregistrovali v aplikácii Google Home.
 21. D Keď sa produkt pripojí k vášmu smartfónu cez rozhranie Bluetooth, zobrazenie na stavovom displeji sa zmení z „PAIRED“ (spárované) [Názov pripojeného Bluetooth zariadenia[BT“.

Manuálne pripojenie zariadenia sound bar k bezdrôtovému subwooferu alebo k bezdrôtovým zadným reproduktorom ([ Pozrite si „Manuálne pripojenie bezdrôtového subwoofera a bezdrôtových zadných reproduktorov na strane 8.)

Ak na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo bezdrôtových reproduktoroch uvidíte červenú LED kontrolku, znamená to, že zariadenie sound bar nie je pripojené k reproduktorom. V takom prípade ich pripojte v nasledujúcom poradí.

 1. A Stlačením tlačidla Power7490.png na zariadení sound bar zariadenie vypnite.
 2. B Stlačte tlačidlo PAIRING na zadnej strane odpojené bezdrôtového subwoofera alebo na zadných reproduktoroch. Skontrolujte, či každá LED kontrolka bliká nazeleno.
 • Ak na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo na bezdrôtových zadných reproduktoroch stále vidíte červenú LED kontrolku, znova stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane subwoofera alebo na bezdrôtových zadných reproduktoroch.
 1. C Stlačením tlačidla Power7503.png na zariadení sound bar zariadenie zapnite.
 2. D Keď sa nadviaže bezdrôtové pripojenie, na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo na bezdrôtových zadných reproduktoroch uvidíte zelenú LED kontrolku.

Obsah

Rýchla príručka k zariadeniu Sound bar

2 Inštalácia a používanie produktu

Inštalácia

6 Pripojenie produktu

10 Vychutnajte si vylepšený zvuk

24 Pripojenie k smartfónu cez Wi-Fi

28 Resetovanie produktu

Preskúmanie produktu

29 Predná strana

31 Back

32 Preskúmanie diaľkového ovládania

Pripojenie k TV prijímaču

41 Pripojenie pomocou optického kábla

43 Pripojenie pomocou kábla HDMI

45 Pripojenie cez Bluetooth

Pripojenie k externému zariadeniu

46 Pripojenie pomocou kábla HDMI

48 Pripojenie pomocou optického kábla

Používanie produktu ako audio systém

49 Pripojenie cez Bluetooth

52 Pripojenie k úložnému zariadeniu USB

54 Používanie aplikácie LG Sound Bar

55 Kompatibilné s Asistentom Google

56 Funguje s Apple AirPlay

57 Spotify Connect

58 Funguje s funkciou Alexa

59 Tidal Connect

Montáž produktu na stenu

60 Kontrola pred montážou na stenu

63 Montáž produktu na stenu

65 Montáž bezdrôtových zadných reproduktorov na stenu

Bezpečnostné opatrenia

66 Bezpečnostné a regulačné informácie

Pred nahlásením poruchy produktu

69 Riešenie problémov

Príloha

75 Technické údaje

77 Registrované ochranné známky a licencie

79 Čo potrebujete vedieť o sieťových službách

79 Informácie o softvéri typu Open Source

80 Manipulácia s produktom

Inštalácia