ZARIADENIE Wi-Fi SOUND BAR
Pred nahlásením poruchy produktu

Sound Bar Quick Guide

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní produktu vyskytnú nasledujúce problémy, vykonajte viacero kontrol, pretože nemusí ísť o poruchu.

Všeobecné chyby

Problém

Riešenie

Produkt nefunguje správne

 • Od produktu odpojte napájacie káble a všetky externé zariadenia, napríklad TV prijímač, subwoofer alebo zosilňovač a znova ich pripojte.
 • Po resetovaní produktu znova pripojte váš smartfón a sieť Wi-Fi. ([Pozrite si Pripojenie k smartfónu cez Wi-Fi na strane 24.) (Upozorňujeme, že sa môžu stratiť predchádzajúce nastavenia produktu.)

Napájanie sa nezapne.

 • Je napájací kábel zapojený do zásuvky?
 • Správne zapojte zástrčku do zásuvky.

Nie je počuť žiadny zvuk

 • Nie je hlasitosť nastavená na minimum?
 • Stlačte tlačidlo Hlasitosť5744.png5756.png na diaľkovom ovládači a zvýšte hlasitosť.
 • Ak používate externé zariadenie, napríklad set-top box, prenosné zariadenie alebo zariadenie Bluetooth, upravte hlasitosť na externom zariadení.
 • Je aktivovaná funkcia stlmenia?
 • Ak sa na stavovom displeji zobrazuje indikátor „MUTE“, je zapnutá funkcia stlmenia. Stlačením tlačidla Stlmenie5766.png vypnite stlmenie.
 • Je zvolená správna funkcia produktu podľa pripojeného externého zariadenia?
 • Stlačením tlačidla Funkcia5774.png skontrolujte, či ste vybrali správnu funkciu.

Subwoofer neprehráva zvuk

 • Je produkt správne pripojený k bezdrôtovému subwooferu?
 • Ak LED kontrolka na zadnej strane bezdrôtového subwoofera bliká nazeleno alebo svieti načerveno, subwoofer nie je pripojený. Po nadviazaní pripojenia sa bude svietiť zelená kontrolka. Produkt znova pripojte k bezdrôtovému subwooferu. ([ Pozrite si „Pripojenie produktu na strane 6.)

Diaľkový ovládač nefunguje správne

 • Keď používate diaľkový ovládač, nasmerujte ho na prednú časť produktu.
 • Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 7 metrov od produktu.
 • Podľa potreby vymeňte batérie za nové.

Funkcia automatického zapnutia/vypnutia nefunguje

 • Skontrolujte pripojenie k externým zariadeniam (napr. set-top box, prenosné zariadenie, zariadenie Bluetooth).

Funkcia LG Sound Sync nefunguje

 • Skontrolujte, či váš TV prijímač LG podporuje funkciu LG Sound Sync.
 • Skontrolujte, či je TV prijímač správne pripojený k produktu pomocou optického kábla.
 • Stlačením tlačidla Nastavenia na diaľkovom ovládači TV prijímača skontrolujte, či je funkcia zapnutá v časti [LG Sound Sync].

Hlasitosť produktu je nízka

 • Skontrolujte nasledujúce body a zmeňte nastavenia.
 • Spustite aplikáciu LG Sound Bar, na prvej obrazovke klepnite na tlačidlo Nastavenia10484.png a funkciu [DRC] v menu [Sound Settings] prepnite na možnosť [vypnutia].
 • Keď je produkt pripojený k TV prijímaču, stlačte tlačidlo Nastavenia na diaľkovom ovládači TV prijímača, vyberte ponuku [Reproduktor] a zmeňte nastavenie [Digitálny zvukový výstup] z možnosti [PCM] na možnosť [AUTO] alebo [BITSTREAM].
 • Ak je produkt pripojený k prehrávaču, napríklad k prehrávaču diskov DVD alebo Blu-ray, prejdite na ponuky nastavení pripojeného zariadenia. Zmeňte nastavenie [Digitálny zvukový výstup] z možnosti [PCM] na možnosť [PRIMARY PASS-THROUGH] alebo [BITSTREAM]. Nastavte funkciu [DRC] pripojeného zariadenia na možnosť [Vyp.].
 • Ak je na produkte zapnutý nočný režim, vypnite ho stláčaním tlačidiel Nastavenia5796.png a Vľavo/Vpravo a následne Nahor/Nadol.

Produkt nerozpozná úložné zariadenie USB

 • Produkt nepodporuje formát súborov na úložnom zariadení USB. Naformátujte úložné zariadenie USB a pripojte ho znova. Pri formátovaní si prečítajte informácie o formátoch úložných zariadení USB podporovaných produktom a zvoľte vhodný formát súborov. ([ Pozrite si „Pripojenie k úložnému zariadeniu USB na strane 52.)

Zariadenie Bluetooth nemožno spárovať

 • Stlačte tlačidlo nastavení na zariadení Bluetooth a skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth. Ak je funkcia Bluetooth zapnutá, vypnite ju, znova ju zapnite a skúste znova.
 • Odstráňte všetky prekážky medzi produktom a zariadením Bluetooth.
 • V závislosti od typu zariadenia Bluetooth a okolitého prostredia nemusí funkcia spárovania (pripojenia) Bluetooth pracovať správne.

Chyby sieťového pripojenia

Problém

Riešenie

Produkt nemožno pripojiť k aplikácii LG Sound Bar

 • Ak pripojenie rušia iné elektrické spotrebiče používajúce rádiové vlny, napríklad mikrovlnné rúry a lekárske prístroje, pripojenie nemusí byť plynulé. Produkt umiestnite do vzdialenosti 1 m od ostatných domácich spotrebičov.
 • Vypnite bezdrôtový smerovač a znova ho zapnite.
 • Skontrolujte, či je na vašom smartfóne zapnutá funkcia Wi-Fi. Stav pripojenia Wi-Fi môžete skontrolovať v nastaveniach vášho smartfónu.
 • Skontrolujte, či sa produkt a smartfón nachádzajú v rovnakej sieti Wi-Fi.

Produkt nemožno pripojiť k sieti Wi-Fi

 • Vypli ste a znova ste zapli bezdrôtový smerovač?
 • Vypnite produkt a znova ho zapnite.
 • Nainštalovali ste nový bezdrôtový smerovač?
 • Budete musieť zmeniť konfiguráciu sieťových nastavení produktu. ([ Pozrite si „Pripojenie k smartfónu cez Wi-Fi na strane 24.)
 • Zmenili ste nastavenia bezdrôtového smerovača?
 • Ak heslo smerovača obsahuje niektoré zo špeciálnych znakov (napríklad ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) alebo emotikony, soundbar sa nemusí pripojiť. Odporúča sa použiť heslo, ktoré sa skladá z kombinácie anglických písmen a číslic.
 • Typ zabezpečenia bezdrôtového smerovača sa odporúča nastaviť na WPA2.
 • Odpojte smerovač a po 10 sekundách ho pripojte. Po obnovení siete ho potom skúste pripojiť.
 • Pri obmedzení rušenia bezdrôtovej siete môže pomôcť zmena kanála bezdrôtovej siete na smerovači. (Toto je návod, ako zmeniť kanál bezdrôtovej siete na najbežnejších smerovačoch. Presné podrobnosti nájdete v príručke k smerovaču.)
 1. A Zadajte IP adresu na svojom smartfóne, počítači alebo zariadení MAC, prípadne použite CD so sprievodcom nastaveniami a prihláste sa na stránku s nastaveniami smerovača. Tento postup je možné vykonať len v prípade, keď je smerovač pripojený k sieti cez Wi-Fi alebo ethernetový kábel.
 2. B Nájdite stránku s nastaveniami bezdrôtového pripojenia a zmeňte kanál bezdrôtovej siete 2,4 GHz/5 GHz. Ak je pre kanál aktivovaná možnosť „Auto“ (automaticky), deaktivujte ju a nastavte konkrétny kanál.
 • Ak ide o smerovač 2,4 GHz, nastavte 6. alebo 11. kanál.
 • Ak ide o smerovač 5 GHz, nastavte 48. alebo 149. kanál.
 1. C Uložte nastavenia a reštartujte bezdrôtový smerovač.
 • Odpojte napájací kábel od smerovača, počkajte 5 sekúnd a znova ho pripojte. Keď sa smerovač úplne zapne, skúste ho znova pripojiť.

Chyby aplikácie

Problém

Riešenie

Aplikácia nefunguje správne

 • Zobrazila sa vám po spustení aplikácie chyba?
 • Skontrolujte, či je zapnuté napájanie prístroja.
 • Skontrolujte, či aplikácia, ktorú chcete použiť, podporuje operačný systém vášho smartfónu. Podporované operačné systémy nájdete na webovej stránke výrobcu aplikácie.
 • Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu aplikácie. Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo App Store a skontrolujte, či sa pri nej zobrazuje tlačidlo Aktualizovať. Ak nemáte najnovšiu verziu, ťuknite na tlačidlo Aktualizovať.
 • Ak sa chybu nepodarilo vyriešiť, skúste sa pripojiť pomocou iného smartfónu s nainštalovanou aplikáciou LG Sound Bar.

Problémy s bezdrôtovým pripojením

Problém

Riešenie

Dochádza k rušeniu bezdrôtového prenosu

 • Produkt a bezdrôtový subwoofer umiestnite čo najbližšie k sebe.
 • Produkt neumiestňujte na kovový nábytok.
 • Bezdrôtová komunikácia nemusí fungovať správne v oblastiach so slabým signálom.

Pripojenie Bluetooth spôsobuje poruchu alebo vydáva šum

 • Počujete počas používania rozhrania Bluetooth šum alebo dochádza k poruchám?
 • Nedotýkajte sa žiadnou časťou tela vysielača na zariadení Bluetooth alebo na produkte.
 • Zariadenie Bluetooth nemontujte na stenu alebo na skryté miesto.
 • Odstráňte všetky prekážky medzi produktom a zariadením Bluetooth.
 • Zariadenie Bluetooth umiestnite do blízkosti produktu.
 • Ak sa zariadenie Bluetooth nachádza príliš ďaleko od produktu, spojenie Bluetooth sa môže odpojiť alebo sa môžu vyskytnúť poruchy.
 • Zariadenie Bluetooth umiestnite do vzdialenosti 1 m od zariadení používajúcich rovnakú frekvenciu ako produkt, ako sú bezdrôtové smerovače, lekárske prístroje a mikrovlnné rúry.

Vypnutie predvádzacieho režimu

Problém

Riešenie

Diaľkový ovládač nefunguje

 • Text na stavovom displeji sa nemení ani po opakovanom stláčaní tlačidla Funkcia5856.png?
 • Vidíte na stavovom displeji iba text „DEMO“?
 • Na produkte môže byť aktivovaný predvádzací režim. Odpojte a znova pripojte napájací kábel produktu.
 • Ak diaľkový ovládač stále nefunguje, stlačte tlačidlo Hlasitosť5867.png5878.png na produkte a nastavte úroveň hlasitosti 2. Následne stlačte a podržte tlačidlo Funkcia5890.png na približne 5 sekúnd. Ak sa na stavovom displeji zobrazí aktuálne zvolená funkcia, predvádzací režim sa vypol.

Príloha