ZARIADENIE Wi-Fi SOUND BAR
Bezpečnostné opatrenia

Sound Bar Quick Guide

Bezpečnostné a regulačné informácie

15045.png

16404.png

UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.

12911.png

Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

12899.png

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbárskych (servisných) pokynov v dokumentácii priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA:

UPOZORNENIE:

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Na odpojenie zariadenia slúži zástrčka. Pre prípad núdzovej situácie musí byť zástrčka ľahko dostupná.

Overte požiadavky na elektrický prúd na stránke s technickými parametrami v tejto príručke.

Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predlžovacie šnúry rozstrapkané napájacie šnúry alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorýkoľvek z týchto stavov môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. Kábel zariadenia pravidelne kontrolujte. Ak spozorujete známky poškodenia alebo opotrebovania, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a kábel vymeňte v autorizovanom servise za rovnaký náhradný diel.

Napájací kábel chráňte pred nesprávnym fyzickým alebo mechanickým zaobchádzaním, ako je skrútenie, zmotávanie, pricviknutie, privretie dverami alebo stúpanie. Venujte zvýšenú pozornosť zástrčkám, sieťovým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

Pre modely využívajúce adaptér

Používajte len sieťový adaptér na striedavé napätie dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia alebo od iného výrobcu. Použitie akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže zariadenie poškodiť, čím prídete o záruku.

Modely využívajúce batériu

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

UPOZORNENIE: Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko požiaru alebo explózie batérie.

Modely so vstavanou batériou

Neskladujte a neprepravujte pri tlakoch nižších ako 11,6 kPa a v nadmorských výškach nad 15 000 m.

Symboly

12969.png : Striedavé napätie (AC).

0 : Jednosmerné napätie (DC).

12961.png : Toto je zariadenie triedy II.

1 : Pohotovostný stav.

! : Napájanie je zapnuté.

12952.png : Nebezpečné napätie.

Pred nahlásením poruchy produktu