ZARIADENIE Wi-Fi SOUND BAR
Inštalácia

Sound Bar Quick Guide

Pripojenie produktu

Ak zariadenie sound bar pripojíte k bezdrôtovému subwooferu a bezdrôtovým zadným reproduktorom, získate plnší zvuk.

Automatické pripojenie bezdrôtového subwoofera a bezdrôtových zadných reproduktorov

Po dokončení inštalácie sa bezdrôtový subwoofer a bezdrôtové zadné reproduktory automaticky pripoja k zariadeniu sound bar. Zariadenie sound bar pripojte k subwooferu a k bezdrôtovým zadným reproduktorom v nasledujúcom poradí.

 1. a Pripojte napájací kábel k bezdrôtovému subwooferu.
 2. b Napájací kábel pripojený k bezdrôtovému subwooferu zapojte do zásuvky.
 3. c Pripojte napájacie káble k bezdrôtovým zadným reproduktorom a usporiadajte napájacie káble.
 4. d Pripojte napájacie káble pripojené k bezdrôtovým zadným reproduktorom do zásuviek.

18757.png

18748.png

18746.png

 1. e Pripojte napájací kábel k soundbaru.
 2. f Napájací kábel pripojený k soundbaru zapojte do zásuvky.

18769.png

18766.png

 1. g Keď sa automaticky nadviaže bezdrôtové pripojenie, na zadnej strane bezdrôtového subwoofera a bezdrôtových zadných reproduktorov uvidíte zelenú LED kontrolku.

Kontrola pripojenia pomocou kontroliek LED na zadnej strane bezdrôtového subwoofera a bezdrôtových zadných reproduktorov

Stav pripojenia môžete skontrolovať pomocou LED kontrolky na zadnej strane bezdrôtového subwoofera a bezdrôtových zadných reproduktorov.

Farba LED kontrolky

Stav

Bliká nazeleno

Prebieha pripájanie

Zelená

Úspešne pripojené

Červená

Nesprávne zapojenie alebo subwoofer alebo bezdrôtové zadné reproduktory sú v pohotovostnom režime

Vyp.

Napájací kábel nie je pripojený

Manuálne pripojenie bezdrôtového subwoofera a bezdrôtových zadných reproduktorov

Ak na zadnej strane bezdrôtového subwoofera uvidíte červenú LED kontrolku, znamená to, že zariadenie sound bar nie je pripojené k subwooferu. V takom prípade ich pripojte v nasledujúcom poradí.

 1. a Stlačením tlačidla Power6111.png na zariadení sound bar zariadenie vypnite.
 2. b Stlačte tlačidlo PAIRING na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo bezdrôtových zadných reproduktorov. Skontrolujte, či LED kontrolka na zadnej strane subwoofera alebo bezdrôtových zadných reproduktorov bliká nazeleno. Ak na bezdrôtovom subwooferi alebo na bezdrôtových zadných reproduktoroch stále vidíte červenú LED kontrolku, znova stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane subwoofera alebo na bezdrôtových zadných reproduktoroch.

18797.png

Manuálne pripojenie bezdrôtového subwooferu

18789.png

Manuálne pripojenie bezdrôtových zadných reproduktorov

18786.png

 1. c Stlačením tlačidla Power6143.png na zariadení sound bar zariadenie zapnite.
 2. d Keď sa nadviaže bezdrôtové pripojenie, na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo bezdrôtových zadných reproduktorov uvidíte zelenú LED kontrolku.

13558.png

13576.png Poznámka

 • Zariadenie sound bar umiestnite čo najbližšie k bezdrôtovému subwooferu. Čím je medzi zariadením sound bar a bezdrôtovým subwooferom menšia vzdialenosť, tým vyššia bude kvalita zvuku.
 • Dbajte na to, aby sa medzi zariadením sound bar a bezdrôtovým subwooferom nenachádzali žiadne prekážky.
 • Zadné reproduktory udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 30 cm od TV prijímača alebo monitora.
 • Aby ste zabránili bezdrôtovému rušeniu, medzi zariadením sound bar, bezdrôtovým subwooferom alebo bezdrôtovými zadnými reproduktormi a akýmikoľvek periférnymi zariadeniami, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické žiarenie (bezdrôtové smerovače, mikrovlnné rúry a pod.), udržiavajte vzdialenosť najmenej 1 m.

18811.png