Wi-Fi звучник во вид на лента
Безбедносни предупредувања

Sound Bar Quick Guide

Безбедност и регулатива

16095.png

17387.png

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ГО НАМАЛИТЕ РИЗИКОТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ВАДЕТЕ ГО КАПАКОТ (ИЛИ ЗАДНИОТ ДЕЛ). ВНАТРЕ НЕМА ДЕЛОВИ ШТО МОЖЕ ДА ГИ ПОПРАВА КОРИСНИКОТ. ОБРАТЕТЕ СЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАН ПЕРСОНАЛ ЗА СЕРВИС.

14028.png

Молњата со стрелка во рамностран триаголник служи за предупредување на корисникот дека постои неизолиран опасен напон во кутијата на производот што може да биде доволно голем за да претставува опасност од електричен удар.

14018.png

Извичникот во рамностран триаголник служи за предупредување на корисникот дека има важни упатства за ракување и одржување (сервисирање) во придружната литература за производот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ околу кабелот за напојување

Струјниот приклучок е уредот за исклучување. Во итен случај, струјниот приклучок мора да остане лесно пристапен.

Проверете ја страницата со спецификациите на ова упатство за корисникот за да бидете сигурни за моменталните барања.

Да не ги преоптоварувате ѕидните штекери. Преоптоварените ѕидни штекери, олабавени или оштетени ѕидни штекери, продолжни кабли, изабени струјни кабли, или оштетена или напукната жичана изолација се опасни. Било која од овие состојби може да доведе до електричен удар или пожар. Од време на време проверувајте го кабелот од вашиот уред и ако неговиот изглед ви покажува штета или дотраеност, исклучете го, прекинете го користењето на уредот и заменете го кабелот со точен резервен дел од страна на овластен сервисен центар.

Заштитете го кабелот за напојување од физички или механички оштетувања, како на пример свиткување, тегнење, штипење, приклештување со врата или газење. Обрнете посебно внимание на приклучниците, ѕидните штекери и местото каде што кабелот излегува од уредот.

За модели што користат адаптер

Користете го само адаптерот за наизменична струја кој е доставен со овој уред. Не користете напојување од друг уред или производител. Користењето на друг електричен кабел или напојување може да предизвика оштетување на уредот и да ја направи неважечка вашата гаранција.

За модели што користат батерија

Оваа направа е опремена со пренослива батерија или акумулатор.

ВНИМАНИЕ: Ризик од пожар или експлозија ако батеријата се замени со неправилен тип.

За модели кои користат вградена батерија

Не складирајте го и не пренесувајте го на притисоци пониски од 11,6 kPa и на поголема висина од 15.000 m.

Симболи

14088.png : Наизменична струја (AC).

0 : Еднонасочна струја (DC).

14079.png : Ова е опрема од класа II.

1 : Состојба на напојување во подготвеност.

! : Напојувањето е вклучено.

14071.png : Опасен напон.

Пред да пријавите неправилно работење на производот