Wi-Fi звучник во вид на лента
Монтирање

Sound Bar Quick Guide

Поврзување на производот

Може да уживате во побогат звук со поврзување на звучната лента на безжичниот сабвуфер и безжичните задни звучници.

Автоматско поврзување на безжичниот сабвуфер и безжичните задни звучници

По завршување на инсталирањето, безжичниот сабвуфер и безжичните задни звучници автоматски ќе се поврзат со звучната лента. Поврзете ја звучната лента на сабвуферот и безжичните задни звучници по следниов редослед.

 1. a Приклучете го кабелот за напојување на безжичниот сабвуфер.
 2. b Приклучете го кабелот за напојување кој е поврзан на безжичниот сабвуфер во приклучница.
 3. c Приклучете ги каблите за напојување во безжичните задни звучници и распоредете ги каблите за напојување.
 4. d Приклучете ги каблите за напојување поврзани со безжичните задни звучници во приклучоците.

19735.png

19727.png

19725.png

 1. e Приклучете го кабелот за напојување во лентата за звук.
 2. f Приклучете го кабелот за напојување поврзан со лентата за звук во приклучница.

19746.png

19744.png

 1. g Кога поврзувањето е автоматски воспоставено, ќе видите како LED на задниот дел на безжичниот сабвуфер и безжичните задни звучници ќе светнат зелено.

Проверување на поврзувањето со LED на задниот дел од безжичниот сабвуфер и безжичните задни звучници.

Може да го проверите статусот на поврзувањето со погледнување на LED на задниот дел на безжичниот сабвуфер и безжичните задни звучници.

LED боја

Статус

Трепка зелено

Поврзувањето е во тек

Зелено

Успешно поврзано

Црвено

Лошо поврзување, или сабвуферот или безжичните задни звучници се во подготвеност

Исклучено

Кабелот за напојување не е поврзан

Рачно поврзување на безжичниот сабвуфер и безжичните задни звучници

Ако видите црвено LED на задниот дел на безжичниот сабвуфер, тоа значи дека звучната лента не е поврзана со сабвуферот. Ако е ова случај, поврзете ги по следниов редослед.

 1. a Притиснете го копчето Напојување6117.png на звучната лента за да ја исклучите.
 2. b Притиснете го копчето PAIRING на задниот дел на безжичниот сабвуфер или безжичните задни звучници. Проверете дали LED на задниот дел на сабвуферот или безжичните задни звучници трепка зелено. Ако сè уште гледате црвено LED на безжичниот сабвуфер или безжичните задни звучници, повторно притиснете го и задржете го копчето на задниот дел на сабвуферот или безжичните задни звучници.

19772.png

Рачно поврзување на безжичниот сабвуфер

19764.png

Рачно поврзување на безжичните задни звучници

19762.png

 1. c Притиснете го копчето Напојување6149.png на звучната лента за да го вклучите.
 2. d Кога поврзувањето е воспоставено, ќе видите како LED светлото на задниот дел на безжичниот сабвуфер ќе светне зелено.

14716.png

14731.png Забелешка

 • Инсталирајте ја звучната лента колку што е можно поблиску до безжичниот сабвуфер. Колку е помало растојанието помеѓу звучната лента и безжичниот сабвуфер, толку е подобар квалитетот на звукот.
 • Осигурете се дека нема пречки помеѓу звучната лента и безжичниот сабвуфер.
 • Чувајте ги задните звучници најмалку 30 см подалеку од телевизорот или мониторот.
 • За да спречите безжична интерференција, одржувајте растојание од најмалку 1 м помеѓу звучната лента или безжичниот сабвуфер, безжичните задни звучници и кои било периферни уреди кои генерираат силни електромагнетни бранови (пр. безжични пренасочувачи, микробранови печки и сл.).

19792.png