BOKS HORIZONTAL Wi-Fi
Udhëzues i shkurtër për boksin horizontal

Sound Bar Quick Guide

Instalimi dhe përdorimi i produktit

 1. a Lidheni boksin horizontal me televizorin tuaj nëpërmjet një kablloje optike ose kabllos HDMI.

19489.png

19487.png

 1. A Boksi horizontal (sound bar)
 2. B Marrësi me telekomandë/ekrani i statusit
 3. C Altoparlantë të pasmë pa tela
 4. D Nënvuferi me valë - Instalojeni pranë boksit horizontal.
 5. E Pajisje e jashtme - (lexues “Blu-ray”, konsol lojërash, etj.)
 6. b Nëse jeni duke përdorur ndonjë pajisje të jashtme (p.sh. lexues “Blu-ray”, konsol lojërash, etj.), lidheni atë me boksin horizontal me anë të kabllos HDMI.
 7. c Lidheni pajisjen me burimin e energjisë duke ndjekur këtë renditje hapash: nënvuferi me valë [ altoparlantët e pasmë pa tela [ boksi horizontal. Më pas, ndizni boksin horizontal. Kur të vendoset automatikisht lidhja me boksin horizontal, llambat LED në nënvuferin me valë dhe në altoparlantët e pasmë me valë do të ndizen në ngjyrë të gjelbër. ([ Shihni pjesën “Lidhja e produktit në faqen 6.)
 8. d Përdorimi i produktit me televizorin ([Shihni pjesën “Lidhja nëpërmjet kabllos optike”, “Lidhja nëpërmjet kabllos “HDMI””, “Lidhja nëpërmjet Bluetooth-it në faqen 41, 43, 45.)
 9. A Shtypni butonin e “Funksioneve”7387.png disa herë derisa të shfaqet opsioni “OPT/HDMI ARC” në ekranin e statusit.
 10. B Në cilësimet e televizorit, caktoni modalitetin e altoparlantit dalës në [HDMI ARC], [Optical] (Optik), ose [External Speaker] (Altoparlant i jashtëm).
 11. C Kur televizori të jetë lidhur në mënyrën e duhur me produktin, opsionet “OPT”, “ARC”, ose “E-ARC” do të shfaqen në ekranin e statusit, të shoqëruara nga një tingull.
 12. e Lidhja e produktit me smartfonin tuaj përmes rrjetit me valë (Wi-Fi) ([ Shihni pjesën “Lidhja me smartfonin nëpërmjet rrjetit me valë (Wi-Fi) në faqen 24.)
 13. A Lidheni smartfonin me rrjetin me valë.
 14. B Instaloni aplikacionin “LG Sound Bar” pasi ta shkarkoni nga platforma “Google Play” ose “App Store”.
 15. C Hapni aplikacionin “LG Sound Bar” dhe ndiqni udhëzimet.
 16. D Produkti do të lidhet me smartfonin tuaj. Ju do të mund ta kontrolloni produktin nga aplikacioni “LG Sound Bar”.
 17. f Lidhja e produktit me smartfonin tuaj përmes Bluetooth-it ([ Shihni pjesën “Lidhja nëpërmjet Bluetooth-it në faqen 49.)
 18. A Prekni butonin e “Cilësimeve”7406.png në smartfonin tuaj dhe përzgjidhni funksionin 7414.png“Bluetooth”. Aktivizoni funksionin “Bluetooth”. (7425.pngOff (çaktivizo) > 7433.pngOn (aktivizo))
 19. B Shtypni butonin e lidhjes me Bluetooth-in Bluetooth pair9730.png. Pas pak, do të shihni mesazhin “BT READY” të shfaqet në ekranin e statusit.
 20. C Gjeni dhe prekni opsionin “LG_Speaker_S95QR_XXXX” ose emrin që regjistruat në aplikacionin “Google Home”.
 21. D Kur produkti të lidhet me smartfonin tuaj nëpërmjet opsionit “Bluetooth”, ju do të shihni që ekrani i statusit do të ndryshojë nga “PAIRED[Emri i pajisjes së lidhur me Bluetooth[BT”.

Lidhja manuale e boksit horizontal me nënvuferin me valë ose me altoparlantët e pasmë me valë ([ Shihni pjesën “Lidhja manuale e nënvuferit me valë dhe altoparlantëve të pasmë me valë në faqen 8.)

Nëse shihni një llambë të kuqe LED të ndizet prapa nën-altoparlantit pa tela ose tek altoparlantët e pasmë pa tela, kjo nënkupton se boksi horizontal nuk është i lidhur me altoparlantët. Nëse është kështu, lidhini pajisjet sipas kësaj radhe.

 1. A Shtypni butonin e “Ndezjes/fikjes”7487.png në boksin horizontal për ta fikur atë.
 2. B Shtypni butonin “PAIRING” prapa nën-altoparlantit të shkëputur pa tela ose në altoparlantët e pasmë pa tela. Kontrolloni nëse secila llambë LED pulson dritë jeshile.
 • Nëse vazhdoni të shihni llambën e kuqe LED të ndizet prapa nën-altoparlantit pa tela ose tek altoparlantët e pasmë pa tela, shtypni dhe mbani shtypur përsëri butonin prapa nën-altoparlantit ose altoparlantëve të pasmë pa tela.
 1. C Shtypni butonin e “Ndezjes/fikjes”7500.png në boksin horizontal për ta ndezur atë.
 2. D Kur të vendoset lidhja, do të shihni një llambë jeshile LED të ndizet prapa nën-altoparlantit pa tela ose tek altoparlantët e pasmë pa tela.

Tabela e përmbajtjes

Udhëzues i shkurtër për boksin horizontal

2 Instalimi dhe përdorimi i produktit

Instalimi

6 Lidhja e produktit

10 Kënaquni të zgjeruara tingull

24 Lidhja me smartfonin nëpërmjet rrjetit me valë (Wi-Fi)

28 Kthimi i produktit në cilësimet fillestare (reset)

Eksplorimi i produktit

29 Ana ballore

31 Ana e prapme

32 Telekomanda

Lidhja me televizorin

41 Lidhja nëpërmjet kabllos optike

43 Lidhja nëpërmjet kabllos “HDMI”

45 Lidhja nëpërmjet Bluetooth-it

Lidhja me një pajisje të jashtme

46 Lidhja nëpërmjet kabllos “HDMI”

48 Lidhja nëpërmjet kabllos optike

Përdorimi i produktit si sistem audioje

49 Lidhja nëpërmjet Bluetooth-it

52 Lidhja me pajisjen e memories USB

54 Përdorimi i aplikacionit “LG Sound Bar”

55 Përkrah shërbimin “Google Assistant”

56 Funksionon me shërbimin “AirPlay” të Apple-it

57 Lidhja me platformën “Spotify”

58 Funksionon me shërbimin “Alexa”

59 Tidal Connect

Montimi i produktit në mur

60 Verifikimi përpara montimit në mur

63 Montimi i produktit në mur

65 Montimi në mur i altoparlantëve të pasmë me valë

Masat paraprake të sigurisë

66 Siguria dhe rregulloret e mbrojtjes

Përpara se të raportoni keqfunksionimin e produktit

69 Zgjidhja e problemeve

Shtojcë

75 Specifikat

77 Markat tregtare të regjistruara dhe licencat

79 Çfarë duhet të dini lidhur me shërbimet e rrjetit

79 Njoftim për softuerin me burim të hapur

80 Manovrimi i produktit

Instalimi