BOKS HORIZONTAL Wi-Fi
Eksplorimi i produktit

Sound Bar Quick Guide

Ana ballore

15696.png

a

Ndezje/fikje 13083.png

Ky buton shërben për ta ndezur dhe fikur pajisjen.

  • Nëse e shtypni dhe e mbani shtypur butonin e “Ndezjes/fikjes”13095.png për më shumë se 3 sekonda, rrjeti me valë (Wi-Fi) shkëputet dhe produkti nuk lëshon më tinguj. Shtypeni butonin e “Ndezjes/fikjes”13088.pngshpejt për ruajtur lidhjen me rrjetin me valë (Wi-Fi) për të vazhduar përdorimin edhe në të ardhmen.

Funksionet 13100.png

Shtypeni butonin disa herë për të përzgjedhur funksionin e dëshiruar ose modalitetin e sinjalit hyrës.

  • WI-FI: Lidh produktin nëpërmjet rrjetit me valë (Wi-Fi)
  • BT: Lidh produktin nëpërmjet Bluetooth-it
  • OPT/HDMI ARC: Lidh produktin me televizorin që përkrah kabllon optike, ARC-në, E-ARC-në, ose funksionin “LG Sound Sync”
  • HDMI1: Lidh produktin me një portë hyrëse “HDMI IN (1)”
  • HDMI2: Lidh produktin me një portë hyrëse “HDMI IN (2)”
  • USB: Lidh produktin me një pajisje memorieje USB

Volumi i zërit 13114.png13108.png

Rregullon volumin e zërit.

Riprodho/pezullo 13120.png

Ky opsion ju mundëson të pezulloni muzikën ose ta riprodhoni (luani) atë.

Bluetooth pair 13126.png

Ky opsion ju mundëson të lidhni pajisjen me Bluetooth, p.sh. smartfon, me këtë produkt, për tre minuta. ([ Shihni pjesën “Lidhja nëpërmjet Bluetooth-it në faqen 49.)

Rrjeti me valë (Wi-Fi) 13136.png

Hap drejtpërdrejt funksionin e rrjetit me valë (Wi-Fi).

b

Mikrofoni i integruar

Ky përdoret kur vihet në funksionim kalibrimi i dhomës nëpërmjet inteligjencës artificiale (AI Room Calibration) nga aplikacioni “LG Sound Bar”.

c

Marrësi i sinjalit të telekomandës

Merr sinjalet valore që lëshohen nga telekomanda.

d

Ekrani i statusit

Opsione si modaliteti i sinjalit hyrës dhe volumi i zërit paraqiten në formë teksti.

  • Treguesi i statusit ka tre cilësime të ndryshme: automatik, ndezur dhe fikur. ([ Shihni pjesën “Duke shfrytëzuar Ekrani në faqen 39.)

15282.png

15275.png Shënim

  • Për të ulur konsumimin e energjisë elektrike, produkti fiket automatikisht pas 15 minutash gjatë të cilave nuk ka sinjal hyrës nga ndonjë pajisje e jashtme.