BOKS HORIZONTAL Wi-Fi
Montimi i produktit në mur

Sound Bar Quick Guide

Verifikimi përpara montimit në mur

Këtë produkt dhe altoparlantët e pasmë me valë mund t’i montoni në mur.

Për t’i montuar në mur produktin dhe altoparlantët e pasmë me valë, ndiqni udhëzimet e mëposhtme.

Ju lutem, verifikoni në fillim këto elemente.

  • Lidhja e pajisjeve të jashtme dhe e kabllove pas montimit të produktit në mur mund të jetë e vështirë. Në fillim, lidhni pajisjen e jashtme me produktin duke përdorur kabllon e duhur të lidhjes, përpara se ta montoni produktin në mur.
  • Ju lutem, mbani parasysh pikat e mëposhtme lidhur me montimin e produktit në mur. Gjatë procesit të montimit, mund të dëmtohet produkti ose t’ju shkaktohen lëndime.
  • Mos vini objekte mbi produktin e montuar në mur.
  • Fiksojeni produktin mirë në mur duke përdorur vidat fiksuese në mënyrë që të mos bjerë.
  • Sigurohuni që produkti të jetë aty ku fëmijët nuk e arrijnë. Tërheqja ose tundja e produktit të montuar mund të bëjë që ai të bjerë.
  • Mbi produkt, ka altoparlantë. Kur e instaloni produktin poshtë televizorit, instalojeni 10 cm larg pjesës fundore të televizorit.

Komponentët për montimin e produktit

Boksi horizontal

23484.png

Kllapa e murit

23473.png

Vidat e boksit horizontal

23465.png

Drejtuesi i instalimit të kllapës së murit

23457.png

Pjesët për montimin e altoparlantëve të pasmë me valë

Altoparlantët e pasmë me valë

23440.png

Kllapa e murit

23432.png

Vidat e altoparlantëve të pasmë me valë

23425.png

Shiten më vete

Vidat e kllapës

23415.png

Upat

23406.png

15023.png

15018.png Shënim

  • Vidat dhe upat nuk janë dhënë si furnizime për ta montuar produktin në mur. Për montim ju sugjerojmë upa të tipit Hilti (HUD-1 6 x 30).