BOKS HORIZONTAL Wi-Fi
Përdorimi i produktit si sistem audioje

Sound Bar Quick Guide

Lidhja nëpërmjet Bluetooth-it

Ju mund të hapni skedarë muzike në pajisjen me Bluetooth, ose të përdorni aplikacione muzike për të shijuar muzikë duke përdorur këtë produkt.

Ju lutem, verifikoni në fillim këto elemente.

 • Pajisjet me Bluetooth, që dëshironi t’i lidhni me produktin, duhet të plotësojnë këto specifika.
 • Teknologji Bluetooth 5.0
 • Kodeku: SBC, AAC
 • Hapat për lidhjen e pajisjes me produktin mund të ndryshojnë në varësi të llojit dhe modelit të pajisjes me Bluetooth. Për të mësuar më shumë lidhur me mënyrën e lidhjes së pajisjes, ju lutem, lexoni manualin e përdoruesit të pajisjes së jashtme.

Në smartfonin tuaj, përzgjidhini opsionin [Bluetooth] në menynë e “Cilësimeve”.

Opsionet në menynë e cilësimeve mund të ndryshojnë në varësi të prodhuesit dhe modelit të smartfonit.

 1. a Ndizeni produktin.
 2. b Shtypni butonin e lidhjes me Bluetooth-in Bluetooth pair9747.png. Pas pak, në ekranin e statusit do të shfaqen fjalët “BT READY”.

16008.png

16006.png

 1. c Prekni butonin e “Cilësimeve” (3779.png / 3792.png) në smartfon dhe përzgjidhni opsionin 9994.png“Bluetooth”.

16016.png

(Telefoni “Android”)

16028.png

(iPhone)

16025.png

 1. d Aktivizoni funksionin “Bluetooth”. (3927.pngOff (çaktivizo) > 3940.pngOn (aktivizo))
 2. e Në smartfon, do të shihni një listë pajisjesh me të cilat mund të lidheni. Gjeni dhe prekni opsionin “LG_Speaker_S95QR_XXXX” ose emrin që regjistruat në aplikacionin “Google Home”.

21262.png

21260.png

 1. f Kur produkti të lidhet me smartfonin tuaj nëpërmjet Bluetooth-it, ju do të shihni që ekrani i statusit do të ndryshojë nga “PAIRED” (Lidhur) [Emri i pajisjes së lidhur me Bluetooth[BT” (Gati për përdorim).
 2. g Nëse nuk mund ta gjeni produktin “LG_Speaker_S95QR_XXXX”, prekni butonin e “Rifreskimit”4072.png në cepin e djathtë lart të ekranit në smartfonin “Android” ose fikeni dhe ndizeni përsëri Bluetooth-in në “iPhone”.

21272.png

(Telefoni “Android”)

21281.png

(iPhone)

16049.png

 1. h Përdorni një aplikacion për muzikë dhe dëgjoni muzikë në smartfon.

16081.png

16079.png

15111.png

15104.png Shënim

 • Sa më afër produktit të jetë pajisja me Bluetooth, aq më e mirë është lidhja.
 • Nëse e keni shtypur butonin e produktit për lidhjen me Bluetooth-in Bluetooth pair15452.png dhe keni përzgjedhur opsionin “BT”, por nuk keni mundur të lidheni me pajisjen me Bluetooth, në ekranin e statusit do të shfaqen fjalët “BT READY”. Kontrolloni statusin e pajisjes me Bluetooth.
 • Kur përdorni Bluetooth-in, duhet ta rregulloni volumin e zërit në një nivel të përshtatshëm .
 • Në emrin e Bluetooth-it të produktit “LG_Speaker_S95QR_XXXX”, “XXXX” është një numër me katër shifra, i përbërë edhe nga shkronja alfabeti, i cili gjenerohet në mënyrë rastësore.